رفع تصرف از ۱۶ قطعه اراضی ملی در منطقه اسپیران تبریز
رفع تصرف از ۱۶ قطعه اراضی ملی در منطقه اسپیران تبریز
آرمان تبریز-از ۱۶ قطعه اراضی ملی در منطقه اسپیران تبریز که با احداث اعیانی مورد تصرف واقع گردیده بود با اجرای تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با قلع و قمع ساخت و سازهای صورت گرفته رفع تصرف بعمل آمد.

آرمان تبریز-از ۱۶ قطعه اراضی ملی در منطقه اسپیران تبریز که با احداث اعیانی مورد تصرف واقع گردیده بود با اجرای تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با قلع و قمع ساخت و سازهای صورت گرفته رفع تصرف بعمل آمد.
به گزارش خبرنگار ما روز سه شنبه مورخه ۹۹/۴/۲۴ در پی درخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز با دستور مقام محترم قضایی با همکاری نیروی انتضامی و فرماندهی یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و با حضور نماینده محترم دادستان مرکز استان تعداد ۱۶ باب ویلا ،کانکس و سایر آثار تصرف از جمله حصار و سیم خاردار با استفاده از ادوات مکانیکی قلع و قمع و از اراضی ملی رفع تصرف صورت گرفت.