آگهی مناقصه فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه
آگهی مناقصه فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه
آرمان تبریز- شركت واحد اتوبوسراني تبريز وحومه به استناد مصوبه شماره 2671 مورخه 1399/03/27 هيئت مديره محترم شركت درنظر دارد امورات مربوط به فروش و شارژ كارت بليت الكترونيكي خود را با 4/4 درصد از محل فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی ،بمدت يكسال شمسي به شركتهاي واجد شرايط داراي گواهي صلاحيت فعاليت از اداره كل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي واگذار نمايد.

آرمان تبریز- شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه به استناد مصوبه شماره ۲۶۷۱ مورخه ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیئت مدیره محترم شرکت درنظر دارد امورات مربوط به فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی خود را با ۴/۴ درصد از محل فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی ،بمدت یکسال شمسی به شرکتهای واجد شرایط دارای گواهی صلاحیت فعالیت از اداره کل تعاون ،کار ورفاه اجتماعی واگذار نماید.
لذا شرکتهای دارای صلاحیت می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی تا ۱۳/۳۰ روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ به نشانی تبریز – بلوار پنجم مرداد- اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز به واحد امور قراردادها مراجعه و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل نمایند.
۱) محل دریافت اسناد مناقصه: تبریز – بلوار پنجم مرداد- ساختمان مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز – واحدامور قراردادها
۲) میزان سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی معتبر: واریز مبلغ ۳۸۸،۶۶۰،۶۰۶ ریال بصورت نقدی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه فروش و شارژ به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه یا ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه با اعتبار سه ماهه
۳) مهلت ارائه اسناد: ازتاریخ نشر آگهی لغایت ۱۳/۳۰ روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۶
۴) زمان ومکان برگزاری مناقصه: روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ساعت ۱۴ بعد از ظهر بلوارپنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه
۵) ده درصدکل مبلغ قرارداد بعنوان تضمین حسن انجام تعهدات بصورت ضمانتنامه بانکی زمان عقدقرارداد اخذ خواهدشد.
۶)با عنایت به اینکه انتخاب پیمانکار کنترل تراکنش کارت بلیت الکترونیکی و پیمانکار فروش و شارژ کارت بلیت الکترونیکی به هم ارتباط دارند و هریک لازم و ملزوم یکدیگر هستنددر صورتی پیمانکار کنترل تراکنش کارت بلیت انتخاب خواهد شد که در مناقصه فروش و شارژکارت بلیت نیز برنده باشد.
۷) برنده مناقصه مکلف است از نظر مالی توان پرداخت حداقل دوماه حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را داشته باشد و پرداخت حقوق و مزایای نیروی بکارگیری را منوط به پرداخت صورت وضعیت از طرف کارفرما ننماید.
۸) برنده مناقصه مکلف است مطابق قانون کار حق و حقوق نیروی بکار گیری شده را پرداخت نماید.
۹)موضوع قرارداد بصورت حجمی واگذار میگردد.

۱۰) بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط وتکالیف مقرردراسناد مناقصه و آئین نامه معاملاتی شرکت واحد تبریز بوده وشرکت واحد باتصویب هیئت مدیره در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست وهزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود. ضمناً مشروح شرایط مناقصه دراسناد مناقصه موجود می باشد.
شرکت کنندگان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به آدرس: WWW. bus.Tabriz.irمراجعه نمایند.

شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز وحومه