برگزاری جلسه نظام نوین ترویج با حضور محققین موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در شهرستان بناب
برگزاری جلسه نظام نوین ترویج با حضور محققین موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در شهرستان بناب
آرمان تبریز- در راستای اجرای اهداف و سیاستهای طرح نظام نوین ترویج، جلسه ای با حضور محقق معین شهرستان بناب دکتر پورعلی بابا و دکتر قهرمانیان دبیر محققین و از محققین موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مدیر، معاون فنی و کارشناسان مسئول پهنه در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بناب تشکیل شد.

آرمان تبریز- در راستای اجرای اهداف و سیاستهای طرح نظام نوین ترویج، جلسه ای با حضور محقق معین شهرستان بناب دکتر پورعلی بابا و دکتر قهرمانیان دبیر محققین و از محققین موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مدیر، معاون فنی و کارشناسان مسئول پهنه در محل مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بناب تشکیل شد.
به گزارش خبرنگا ما ازتبریز؛این جلسه که با هدف آشنایی محققین با منطقه، مسایل و مشکلات کشاورزان در زمینه زراعت بویژه محصولات دیم و همچنین شناسایی پتانسیل ها، قابلیتها، محدودیتهای موجود در این زمینه و در نهایت ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات برگزار گردید، مهندس خیری با مروری بر سیمای شهرستان، مشکلات موجود در بخش زراعت بویژه محصولات دیم را مطرح و خواستار تعامل و همکاری تنگاتنگ آن مرکز در راستای انتقال آخرین یافته ها و دستاوردهای کشاورزی در منطقه گردید.
در ادامه کارشناس مسئول زراعت مدیریت گزارشی اجمالی از سطوح زیرکشت کلیه محصولات زراعی، میزان تولید و طرحهای اجرا شده در سطح شهرستان را بیان نمود.
سپس دکتر قهرمانیان با تاکید به اهداف و سیاستهای وزارت جهادکشاورزی گفت: با اجرای طرح یاوران تولید و حضور هرچه بیشتر محققین مراکز تحقیقات کشاورزی در کنار کارشناسان مسئول پهنه ها در عرصه های تولید، می توان گامهای موثری را در راستای نشر دانش فنی و انتقال آخرین یافتهای تحقیقاتی با اجرای طرحهای تحقیقی ترویجی، مزارع نمایشی، روز مزرعه و بازدیدهای ترویجی برداشت.
در ادامه کارشناسان پهنه مسایل و مشکلات کشاورزی پهنه های خود را در زمینه زراعت و مکانیزاسیون مطرح کردند که در نهایت مقرر گردید در مناطق دیم و همچنین مناطقی که از مشکل کم آبی و شوری رنج می برند، اقدامات اساسی صورت گیرد که در ادامه از روستاهای کم برخوردار از آب کشاورزی که اراضی زراعی در آنها تقریباً جز اراضی دیم محسوب می گردد بازدید بعمل آمد و از نزدیک با کشاورزان به بحث و گفتگو پرداخته شد.