۱۳۲۶ پروژه‌ی قابل بهره‌برداری برق تبریز از فجر ۹۸ تا فجر ۹۹
۱۳۲۶ پروژه‌ی قابل بهره‌برداری برق تبریز از فجر ۹۸ تا فجر ۹۹
آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، پروژه‌های قابل بهره‌برداری این شرکت از دهه‌ی فجر 98 تا دهه‌ی فجر 99 را 1326 پروژه با هزینه‌ای بالغ بر 1120649 میلیون ریال دانست.

آرمان تبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، پروژه‌های قابل بهره‌برداری این شرکت از دهه‌ی فجر ۹۸ تا دهه‌ی فجر ۹۹ را ۱۳۲۶ پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۱۱۲۰۶۴۹ میلیون ریال دانست.

به گ زارش خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی با بیان مطلب فوق افزود: پروژه‌های قابل افتتاح این شرکت به مناسبت هفته‌ی دولت (بهمن۹۸ تا مهر۹۹) بالغ بر ۸۶۷ پروژه به ارزش ۶۷۴ هزار و ۴۸۹ میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: پروژه‌های قابل افتتاح این شرکت به مناسبت دهه‌ی فجر سال جاری (مهر ۹۹ تا بهمن۹۹) نیز بالغ بر ۴۵۹ پروژه به ارزش ۴۴۶ هزار و ۱۶۰ میلیون ریال است.

وی در تشریح پروژه‌های قابل افتتاح در هفته‌ی دولت گفت: هدف‌گذاری برق تبریز بهره‌برداری از ۵۷۰ پروژه‌ی تامین برق به ارزش ۴۴۲ هزار و ۴۶ میلیون ریال، ۱۳۲ پروژه‌ی اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های شهری به ارزش ۶۲ هزار و ۱۸۲ میلیون ریال، ۷۱ پروژه‌ی اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های روستایی به ارزش ۳۳ هزار ۴۸۳ میلیون ریال و ۲۷ پروژه‌ی کاهش تلفات به ارزش ۵۷ هزار و ۵۵۳ میلیون ریال است.

به گفته‌ی وی؛ ۱۹ طرح ایجاد قدرت مانور به ارزش ۲۹ هزار و ۱۰۹ میلیون ریال، ۲۷ پروژه‌ی توسعه و بهبود سیستم‌های روشنایی به ارزش ۱۸ هزار و ۲۲۵ میلیون ریال، ۲ پروژه‌ی توسعه‌ی فیدرهای جدید به ارزش ۱۷ هزار و ۲۰ میلیون ریال و ۱۹ پروژه‌ی تعویض کنتور به مبلغ ۱۴ هزار و ۸۷۱ میلیون ریال از دیگر پروژ‌های قابل افتتاح شرکت توزیع نیروی برق تبریز طی هفته‌ی دولت در سال جاری است.

کاظمی همچنین در تشریح پروژه‌های قابل افتتاح در دهه‌ی فجر سال جاری گفت: هدف‌گذاری برق تبریز بهره‌برداری از ۱۷۵ پروژه‌ی تامین برق به ارزش ۲۵۸ هزار و ۸۲۳ میلیون ریال، ۹۸ پروژه‌ی اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های شهری به ارزش ۳۴ هزار و ۳۰۶ میلیون ریال، ۵۳ پروژه‌ی اصلاح و بهینه‌سازی شبکه‌های روستایی به ارزش ۱۸ هزار ۴۷۲ میلیون ریال و ۶۶ پروژه‌ی کاهش تلفات به ارزش ۵۵ هزار و ۲۵۶ میلیون ریال است.

به گفته‌ی وی؛ ۲۴ طرح ایجاد قدرت مانور به ارزش ۱۷ هزار و ۵۱ میلیون ریال، ۲۵ پروژه‌ی توسعه و بهبود سیستم‌های روشنایی به ارزش ۲۱ هزار و ۴۲۲ میلیون ریال، ۵ پروژه‌ی توسعه‌ی فیدرهای جدید به ارزش ۳۲ هزار و ۲۰ میلیون ریال و ۱۳ پروژه‌ی تعویض کنتور به مبلغ ۸ هزار و ۸۱۰ میلیون ریال از دیگر پروژ‌های قابل افتتاح شرکت توزیع نیروی برق تبریز طی دهه‌ی فجر سال جاری است.