افزایش نرخ پارک حاشیه ای مستلزم تصویب شورا و تائید استانداری است
افزایش نرخ پارک حاشیه ای مستلزم تصویب شورا و تائید استانداری است
آرمان تبریز-معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز با بیان اینکه نرخ پارک حاشیه ای هنوز افزایش نیافته است، گفت: افزایش نرخ پارک حاشیه ای مستلزم تصویب شورا و تائید استانداری است.

آرمان تبریز-معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز با بیان اینکه نرخ پارک حاشیه ای هنوز افزایش نیافته است، گفت: افزایش نرخ پارک حاشیه ای مستلزم تصویب شورا و تائید استانداری است.

مهدی یوسفی امروز در خصوص انتشار اخباری مبنی بر افزایش نرخ پارک حاشیه ای، اظهار کرد: قیمت پارک حاشیه ای از سال ۹۶ ثابت بوده و هیچ افزایشی نداشته است که این موضوع اخیرا در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا مطرح و بررسی شد.

او ادامه داد: افزایش نرخ پارک حاشیه ای اگرچه در کمیسیون مطرح شد، اما هنوز توسط شورا تصویب نشده و چنانچه افزایش نرخ در کار باشد، باید ابتدا توسط شورای شهر تصویب شود و سپس به تائید استانداری برسد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز در عین حال افزایش نرخ پارک حاشیه ای را یکی از عوامل کاهش میران تردد در هسته مرکزی شهر عنوان کرد و افزود: چنانچه ما بخواهیم ترافیک هسته مرکزی شهر را مدیریت کنیم و میزان تردد خودروهای شخصی را کاهش دهیم، باید خاستگاه هسته مرکزی شهر را پائین تر بیاوریم.

او افزود: یکی از عواملی که می تواند موجب کاهش ترافیک و تراکم خودرو در هسته مرکزی شهر باشد، افزایش نرخ پارک حاشیه ای است که البته فعلا در کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا مطرح شده است.

یوسفی گفت: برای کاهش میزان ترافیک در هسته مرکزی شهر، ضروری است تا دو سیاست کلی را مدنظر قرار بدهیم. یکی اینکه باید سیستم حمل و نقل عمومی را گسترش دهیم و دیگری اینکه لازم است تا میزان تردد خودروهای شخصی و بخصوص خودروهای تک سرنشین را کاهش دهی.

او ادامه داد: اعمال این دو سیاست کلی، در آینده می تواند در کاهش آلودگی هوای شهر تبریز نقش موثری داشته باشد و ترافیک را در خیابان های تبریز بخصوص در مرکز شهر روان تر کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز یادآور شد: ترافیک هسته مرکزی شهر موجب می شود تا خودروهای حمل و نقل عمومی از جمله تاکسی ها و اتوبوس ها در داخل ترافیک ناشی از تردد خودروهای شخصی بمانند و شهروندانی که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می کنند نیز از این ترافیک متضرر شوند.

او افزود: جهت تسهیل تردد خودروهای عمومی، همچنین لازم است تا مسیرهای ویژه این خودروها افزایش یابد تا تردد شهروندان با سیستم حمل و نقل عمومی تسهیل یابد.