لیقوان پایتخت پنیرسازی کشور است
لیقوان پایتخت پنیرسازی کشور است
آرمان تبریز-پنیرلیقوان درمیان پنج هزارنوع پنیری که درهمه عالم تولیدمیشود جایگاه یگانه ای دارد اگر دقت بفرمایید کلمه «یوقورت»«yogurt »که واژه انگلیسی ماست می باشد همان اصطلاحی است که ماتبریزی هاوبخش عمده ای ازترک زبانها به ماست اطلاق میکنیم ،

آرمان تبریز-پنیرلیقوان درمیان پنج هزارنوع پنیری که درهمه عالم تولیدمیشود جایگاه یگانه ای دارد اگر دقت بفرمایید کلمه «یوقورت»«yogurt »که واژه انگلیسی ماست می باشد همان اصطلاحی است که ماتبریزی هاوبخش عمده ای ازترک زبانها به ماست اطلاق میکنیم ، چون ماست راترک ها اول بعنوان هدیه به پادشاه فرانسه که مریض بود بعنوان دارو فرستادند و بعدها فرمول ساخت یوقورت درداروخانه های فرانسه بصورت سری بود وامروز هم کل غربی ها به ماست یوقورت که واژه ای ترکی است اطلاق می‌کنند بقیه محصولات لبنی ازجمله پنیرهای متنوع ساخت آذربایجان ازطعم ولذت تحسین برانگیزی برخوردارند که در رأس آن پنیرلیقوان ساخت روستای زیبای لیقوان واقع دردامنه کوه سربه فلک کشیده سهند،می باشد بنده هم معلمی را در روستای لیقوان تجربه کرده واکثرکارخانه داران وکارگاه داران ساخت پنیرروستای لیقوان دانش آموز من بوده اند.
باتوجه به اینکه سالهادرس اصول تبدیل ونگهداری موادغذایی ومیکروبیولوژی موادغذایی راتدریس کرده وازشاگردان مرحوم دکتر شاکرنژادپدرعلم شیردرایران هستم «پنیرلیقوان »رابعنوان بهترین پنیر معرفی و از#صداوسیما میخواهم دردعوت ازکارشناسان کسانی راکه باگرفتن پول فرهنگ غذایی دیریرنه ملت هارابه سخره می گیرند وسواددرست واطلاعات کامل ‌کافی ندارند خودداری کند البته این کار صنایع «ش م»ممکن است باعث حذف محصولات آنها -که نوعا درتهیه اولیه شیربارمیکربی اولیه شیررا خیلی دقت نمی کنند- ازسرسفره بیش از پنجاه میلیون ترک زبان وبه تبع آن کل ملت نوع دوست وباشرف ایران خواهدشد.