امسال تبریز از ترافیک‌های سنگین عبور می‌کند؛ آخرین وضعیت پروژه پل همسان کابلی/ تلاش برای اتمام پروژه تا پایان تابستان
امسال تبریز از ترافیک‌های سنگین عبور می‌کند؛ آخرین وضعیت پروژه پل همسان کابلی/ تلاش برای اتمام پروژه تا پایان تابستان
آرمان تبریز-پروژه پل همسان کابلی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ترافیکی تبریز است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان سال جاری برای بهره‌برداری شهروندان آماده باشد.

آرمان تبریز-پروژه پل همسان کابلی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های ترافیکی تبریز است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان سال جاری برای بهره‌برداری شهروندان آماده باشد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛روژه پل همسان کابلی از مهم تریــن پــروژه هــای تأثیرگــذار و برجســته در رفــع ترافیــک شــهری واقــع در حــوزه منطقــه ۲ محســوب مــی شــود کــه بــا قــرار گرفــن در مرکـزی تریـن مسـیر عبـوری شـهروندان از جـاده ائــل گلــی و بــه نوعــی قــرار گرفــن در مهم ترین مســیر ورودی شــهر از طریــق دروازه تهــران، نقــش بســزایی در کاهــش بــار ترافیکــی پــل کابلــی ایفــا می کند.

مهم ترین تأثیـر پـل همسـان کابلـی در تـردد شـهری از طریـق جـاده ائـل گلـی و نقـش آن در روان سـازی عبـور و مـرور از طریـق ایـن جـاده کـه منتهـی بـه پـل همسـان کابلـی خواهـد بـود، شـهروندان سـاکن در شــهرک هــای اقـمـاری بســیاری کــه بــه نوعــی از طریــق مســیر جــاده ائــل گلــی تــردد مــی کننــد از جملـه اهالـی شـهرک پـرواز و گلشـهر، رجائی شـهر و ویلاشهر و… مـی تواننـد از طریـق جـاده ائـل گلـی و عبـور از پـل همسـان کابلـی، بـدون ترافیـک در کوتاه تریـن زمـان ممکـن بـا اتصـال بـه مقابـل راهنمایی و از طریـق چایکنـار بـه مرکـز شـهر دسـت یابنـد.

اجرای هرچه سریع‌تر پروژه‌های عمرانی با وجود مشکلات موجود

ایرج شهین باهر، شهردار تبریز درباره این پروژه می گوید: پـل همسـان کابلـی، دسترسی مسـیر ائل گلی بـه چایکنـار و خیابـان امـام را تسـهیل کـرده و از بــار ترافیکــی موجــود در پــل کابلــی تبریز می کاهد.

او یادآور می شود: برنامه ریــزی مــا، جمع بنــدی ایــن پــروژه تــا قبــل از پایــان شــش ماهه اول ســال بــود، کــه اگــر مشــکالت موجــود همچــون بحــث کرونــا، وجــود نداشــت، زودتــر بــه ایــن مهــم دســت می یافتم. بــا لحــاظ مشــکالت موجــود، تمام ســعی مــا ایــن اســت کــه بــا کمترین آســیب پروژه هــای عمرانــی و برنامه هــای ســال ۹۹ را بــه پیــش ببریم.

پل همسان کابلی، کاهش بار ترافیک، افزایش بار زیبایی

همچنین، مهدی یوسفی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز درباره ضرورت اجرای این پروژه می گوید: بهترین گزینـه بـرای تسـهیل در رفـت و آمـد در ایـن منطقـه، احـداث پـل همسـان بـود کـه مقـرر شـد با شـکل و شمایل خــاص و در کنــار پــل کابلــی، نقــش هدایــت ترافیکـی را بـه عهـده داشـته باشـد.

او توضیح می دهد: پیـش بینـی مـی شـود کــه پــل همســان در آینــده و پــس از بهــره بــرداری و اســتفاده شــهروندان، نقــش حیاتــی و موثــر خــود را در تسـهیل عبـور و مـرور و همچنیـن کاهـش میـزان ترافیـک ایـن منطقـه نشـان دهـد.

به گفته معاون حمل و نقل شهردار تبریز، پــس از بهــره بــرداری از پــل همســان کابلــی، تغییــرات در سیســتم رفــت و آمــد و ایجــاد ســاختار جدیــد در ایــن منطقــه پــر تــردد، موجــب برطــرف شــدن ترافیــک بخصــوص در ســاعات شــلوغ خواهــد شــد.

یوسفی می گوید: در کنــار ایجــاد راه حلــی مناســب بــرای گشــودن گــره ترافیکـی پـل کابلـی بـا احـداث پـل همسـان، همچنیـن بـه زیبایـی هـای بـری ایـن پـل نیـز توجـه شـده و در طراحـی آن، تلاش شـده اسـت تـا بـا مدنظـر قـرار دادن شاخصه‌های مختلـف، شـکل ظاهـری پـل همسـان زیبایـی هـای خـود را داشـته باشـد.

سرعت اجرای پروژه قابل قبول است

اما یکی از دغدغه های شهروندان درباره این پروژه، زمان اتمام آن است که محمدحسین اسحقی، معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز در این باره توضیحاتی ارائه می دهد: اجـرای ایـن پـروژه حتـی بـا در نظـر گرفـن تعطیلـی دو ماهـه عملیـات آن بـه علـت تغییـر نقشـه بـرای حفـظ فضـای سـبز موجـود در منطقـه قابـل قبـول اسـت.

اسحقی می گوید: ایـن پـروژه تـا اواسـط تیـر بـه بهـره بـرداری مـی رسـد امـا بـه دلیـل تعطیلـی دو ماهـه در شـهریور مـاه تکمیـل و بـه بهـره بـرداری مـی رسـد. بـا طراحـی هـای صـورت گرفتـه نیـازی بـه نماسـازی در پــروژه وجــود نــدارد و پایــه هــای ایــن پــل بــه صــورت شـکیل در هـان اجـرای بـن هـا سـاخته شـده و داخـل فضـای سـبز قـرار مـی گیـرد. عرشـه نیـز فلـزی اسـت و طـوری طراحـی شـده کـه بـه زیبایـی پـل کابلـی لطمـه وارد نکنــد.

پیشرفت ۵۵ درصدی

همچنین بابک شریفی، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز درباره آخرین وضعیت عملیات اجرایی پروژه پل همسان کابلی تشریح می کند: پـل همسـان کابلـی پیشرفت ۵۵ درصـدی در حـوزه بتن ریــزی داشــته و تلاش داریــم تــا یــک مــاه آینده ایــن بتن ریـزی را تکمیـل کنیـم.

او می گوید: در عملیـات همزمـان نیـز جوشـکاری تیرهـا و عرشـه پـل در حـال سـاخت است. بــه دلیــل تاخیــری کــه در تغییــر نقشــه داشــتیم مــدت پیمان مـا دو مـاه بـا تاخیـر مواجـه شـده کـه بایـد بـه قــرارداد اضافــه شــود و بــه طــور طبیعــی پــروژه در شــهریور بــه بهــره بــرداری برســد.

بابک شریفی تصریح می کند: تغییـر نقشـه مـا به دلیـل حفـظ نزدیـک بـه ۱۰۰ اصلـه درخــت بــود کــه بــا تغییــر انــدک در دهانــه آخــر پــل اجــرا شــد و ایــن پروســه باعــث تاخیــر دو ماهــه در پــروژه شــد. قـرار داد اولیـه مـا ۱۷ تیـر بـه اتمام مـی رسـد کـه تلاش داریـم در همان زمـان پـروژه را تکمیـل کنیـم. البتـه اگـر کرونــا باعــث تعطیلــی کارگاه هــای مــا نشــده و تامیــن مالـی نیـز از طـرف شـهرداری منطقـه ۲ انجـام شـود.

پــل همســان کابلــی تبریز به طــول ۴۵۰ متر (بــا احتســاب رمــپ هــا) و طــول عرشــه آن ۹۴ متر (بصــورت فلــزی) و همچنیــن عرشــه ســواره رو پــل ۹ متر است کــه دارای ۴ تکیــه گاه بوده و بـرای اجـرای عملیـات عمرانـی آن ۱۳۰ میلیـارد ریـال هزینـه در نظـر گرفتـه شـده و پیـش بینـی مـی شـود اجــرای آن تــا شــهریورماه ۹۹ بــه اتمام برســد. بــا اتمام عملیــات اجــرایی پایــه و کولــه هــای بتنــی هـر دو ضلـع شـالی و جنوبـی پـل، ادامـه احـداث ایــن پــروژه در مرحلــه ســاخت عرشــه و اجــرای رمــپ هــای شــالی اســت.