گزارش تصویری ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از نهالستان قیزیل گول قاضی جهان در شهرستان آذرشهر
گزارش تصویری ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از نهالستان قیزیل گول قاضی جهان در شهرستان آذرشهر
آرمان تبریز-گزارش تصویری از بازدید مهندس فتحی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از نهالستان قیزیل گول قاضی جهان در شهرستان آذرشهر - عکس از مهدی دهقانی

آرمان تبریز-گزارش تصویری از بازدید مهندس فتحی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان از نهالستان قیزیل گول قاضی جهان در شهرستان آذرشهر – عکس از مهدی دهقانی