آرام  بخواب  مبینای ۱۲ ساله قصه ما : “داسی که سر می برد و دلی که جان ها می بخشد”!
آرام  بخواب  مبینای ۱۲ ساله قصه ما : “داسی که سر می برد و دلی که جان ها می بخشد”!
آرمان تبریز-علی حیدری خبرنگار صداو سیما در صفحه اینستاگرامی خود نوشت :امروز برای تهیه گزارشی از اهدای عضو دختر نوجوانی که دراثر تصادف رانندگی دچار مرگ مغری شده بود به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز رفته بودم که هنگام تهیه گزارش در اتاق عمل یک لحظه با دیدن تن بی جان مبینای عزیزبغض گلویم را فشرد و افسوس خوردم که مگر می شود "پدر داس بردست" گرفته و سر جگر گوشه اش را جدا کند و خانواده ای اعضای  نیمه جان" مبینای "دلشان را برای نجات چندین نفر اهدا کنند !

آرمان تبریز-علی حیدری خبرنگار صداو سیما در صفحه اینستاگرامی خود نوشت :امروز برای تهیه گزارشی از اهدای عضو دختر نوجوانی که دراثر تصادف رانندگی دچار مرگ مغری شده بود به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز رفته بودم که هنگام تهیه گزارش در اتاق عمل یک لحظه با دیدن تن بی جان مبینای عزیزبغض گلویم را فشرد و افسوس خوردم که مگر می شود “پدر داس بردست” گرفته و سر جگر گوشه اش را جدا کند و خانواده ای اعضای  نیمه جان” مبینای “دلشان را برای نجات چندین نفر اهدا کنند !
براستی متولیان امرچه نقشی برای فرهنگ سازی و پیشگیری ازوقوع این گونه حوادث تلخ دوران جاهلیت در زنده به گور کردن دختران برعهده دارند؟
مبینا ۱۲ ساله چند روز پیش در اثر تصادف دچار مرگ مغری شد و به کما رفت و پدراش نیز جان باخت و برادراش اکنون بر تخت بیمارستان امام رضا (ع) است.
حالا که این مبینای قصه ما با رفتن اش جان ها بخشید و اعضای بدن اش به علت کرونا در بیمارستان امام رضا(ع) با هواپیما به تهران و شیراز ارسال شد،  بیاید ماهم قبل از آن که دیر شود با عضویت در اهدای عضو خود در این کار خیر پیشگام باشیم.