رفع معضلات زیست محیطی در مجتمع مسکونی ۷۲ واحدی «گلستان» ایلخچی با ورود رئیس حوزه قضایی ایلخچی
رفع معضلات زیست محیطی در مجتمع مسکونی ۷۲ واحدی «گلستان» ایلخچی با ورود رئیس حوزه قضایی ایلخچی
آرمان تبریز-معضلات زیست محیطی در مجتمع 72 واحدی «گلستان» ایلخچی با ورود رئیس حوزه قضایی بخش ایلخچی رفع شد.

آرمان تبریز-معضلات زیست محیطی در مجتمع ۷۲ واحدی «گلستان» ایلخچی با ورود رئیس حوزه قضایی بخش ایلخچی رفع شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ با عنایت به تشدید تنش مابین ساکنین و پیمانکار مربوطه و همسایگان در مجتمع ۷۲ واحدی «گلستان» ایلخچی به جهت عدم دفع اصولی فاضلاب مجتمع ناشی از تحویل ناقص و غیر استاندارد مجتمع توسط پیمانکار مربوطه و نهایتاً ایجاد مشکلات بهداشتی و زیست محیطی برای ساکنین مجتمع، رئیس حوزه قضایی بخش ایلخچی در راستای پیشگیری از وقوع جرم، ضمن ورود جدی به موضوع و برگزاری جلسات مستمر با مسئولین زیربط شهرستان اسکو از جمله فرماندار و اداره راه و شهرسازی شهرستان اسکو و شهردار ایلخچی و اتخاذ تدابیر مقتضی نسبت به رفع مشکلات بهداشتی و فاضلاب مجتمع اقدام و اقدامات اجرایی آن در شرف اتمام است.