جلسه ترسیم و جانمایی شهرک فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
جلسه ترسیم و جانمایی شهرک فناوری سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرمان تبریز-با ایجاد شهرک فناوری سلامت برای تمامی فعالیتهای مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان می توان در آن شهرک جانمایی کرد.

آرمان تبریز-با ایجاد شهرک فناوری سلامت برای تمامی فعالیتهای مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان می توان در آن شهرک جانمایی کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ؛جلسه ترسیم و جانمایی شهرک فناوری سلامت در مورخه هیجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار گردید.

دکتر صومی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این جلسه که با حضور جمعی از مسئولین حوزه پژوهش و تحقیقات دانشگاه و مراکز تحقیقاتی با موفقیتهای کشوری و جهانی برگزار می شد، بر ضرورت ایجاد و توسعه شهرک فناوری سلامت تاکید کرد و گفت: با ایجاد شهرک فناوری سلامت برای تمامی فعالیتهای مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان می توان در آن شهرک جانمایی کرد و به پشتوانه همکاری مراکز تحقیقاتی و شرکنهای دانش بنیان در تبدیل ایده های علمی دانشگاهها و دستاوردهای پژوهشی محققین حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به محصول فناورانه سلامت محور کاربردی و درخور توجهی دست یافت و کارهای ارزنده ای در این حوزه انجام داد.