تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
آرمان تبریز-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره درنظردارد امور مربوط به تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی خودرا از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی که دارای پروانه صلاحیت از پلیس پیشگیری ناجا را دارند با قیمت پایه سالانه به مبلغ 4،033،827،360 ریال بمدت یکسال شمسی واگذارنمايد.

آرمان تبریز-شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه به استناد مجوز صادره درنظردارد امور مربوط به تامین نیروی انسانی حفاظت فیزیکی خودرا از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی که دارای پروانه صلاحیت از پلیس پیشگیری ناجا را دارند با قیمت پایه سالانه به مبلغ ۴،۰۳۳،۸۲۷،۳۶۰ ریال بمدت یکسال شمسی واگذارنماید.
به گزارش خبرنگار ما ؛لذا ازکلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی( بغیر از ایام تعطیل رسمی) لغایت تا ساعت ۱۳/۳۰روزیکشنبه مورخه۱۳۹۹/۲/۲۸به نشانی: تبریز – بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریزو حومه به امورقراردادها مراجعه و یابا شماره تلفن ۳۲۶۷۱۵۱۳ تماس حاصل فرمایند .
الف: محل دریافت اسناد مناقصه : تبریز- بلوار پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحداتوبوسرانی تبریز و حومه – واحدامور قراردادها
ب: میزان سپرده یا ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه : واریز مبلغ ۸۱،۳۷۶،۵۴۷ ریال به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۵۰۰۷ نزد بانک شهرشعبه آزادی بنام شرکت واحداتوبوسرانی تبریز وحومه یاضمانتنامه بانکی به مبلغ سپرده مذکور با اعتبار سه ماهه بنام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه
ج: مهلت ارائه اسناد مناقصه: از تاریخ نشرآگهی لغایت تا ساعت۱۳/۳۰روز یکشنبه مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۸
د: زمان و مکان برگزاری مناقصه : مورخه ۱۳۹۹/۲/۲۹ساعت ۱۴ روز دوشنبه واقع در تبریز- میدان پنجم مرداد اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوسرانی تبریزوحومه
بدیهی است شرکت در مناقصه به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر دراسناد مناقصه بوده و شرکت واحد تبریز با تصویب هیئت مدیره درردیا قبول کلیه پیشنهادات مختار است و هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه خواهد بود .درضمن مشروح شرایط عمومی و خصوصی در اسناد مناقصه موجود میباشد .