کووید ۱۹ سنگ محک آمادگی نظام درمان
کووید ۱۹ سنگ محک آمادگی نظام درمان
آرمان تبریز-پس از آنکه کووید ۱۹ از مرزهای چین فراتر رفته و در مدت کمی این اپیدمی به پاندمی تبدیل شد بسیاری حتی به فکرشان نمیرسید که سرعت شیوع این بیماری با شتابی اینچنینی جهان را درگیر خود کرده و همه ی توجه ها را به خود جلب کند.

آرمان تبریز-مسعود فقیه دینوری /پس از آنکه کووید ۱۹ از مرزهای چین فراتر رفته و در مدت کمی این اپیدمی به پاندمی تبدیل شد بسیاری حتی به فکرشان نمیرسید که سرعت شیوع این بیماری با شتابی اینچنینی جهان را درگیر خود کرده و همه ی توجه ها را به خود جلب کند.

کرونا ویروس کووید ۱۹ بیماری ای است که کشور چین را خاستگاه اصلی خود قرار داده اما به نظر میرسد شمار قربانیان این ویروس در سایر کشورهای جهان از چین بیشتر شده و هنوز دلایل مشخصی بر این امر ارائه نشده است اما آنچه که مسلم است بیرحمی و غیر قابل کنترل بودن این ویروس هست.
برخی نظریه پردازان سیاسی و اجتماعی و حتی متخصصان طب بر این باورند که ممکن است نوعی جنگ بیولوژیکی و یا تغییر در ژنوم این ویروس انجام یافته باشد و این امر موجب غیر قابل کنترل بودن این ویروس شده باشد و در مقابل این نظریه عده ای نیز باور دارند که ویروسها و بیماریها همواره در زندگی بشری بوده و توانسته اند برای بقا و رشد خود تغییراتی را در رفتار خود داده و نوعی جهش هوشمندانه را در دوران مختلف انجام دهند.
بنده پزشک هستم و هیچ نظریه ی سیاسی و امنیتی و حتی اقتصادی در مورد کووید ۱۹ را نمیتوانم تحلیل و ارائه نمایم ولی آنچه را که باید بدان عمل نمایم اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری و درمان همنوعان و مراقبتهای لازم و ارائه ی خدمات درمانی مناسب و با کیفیت آنها است.
کووید ۱۹ با رفتارهای غیر قابل پیشبینی خود و از طرفی عدم درمان و نبود واکسن این بیماری بر تکاپوی روزافزون نظا مهای درمان کشورهای جهان اضافه کرده و تلنگری جدی به بخش درمان زده است.
اما این ویروس با وجود اینکه ترس و تعطیلی و دوری از طبیعت و … را به وجود آورد محاسنی را نیز به وجود آورده است. ایجاد اتحاد و همبستگی بین ملتها را یک بار دیگر گوشزد کرده و حس نو عدوستی و بخشش به همنوع را قوت بخشیده و نوعی گسست و جدایی ملل را ترمیم بخشیده است.
از سویی دیگر این پاندمی مرگبار برای محیط زیست فوایدی را هم به همراه آورده تا جایی که با استناد به گفته های کارشناسان محیط زیست، قرنطینه و محدودیتهای اجتماعی و نیز تعطیلی برخی صنایع و کنترل عبور و مرور خودروها باعث کاهش چشمگیر گازهای گلخانه ای شده و پیشبینی کارشناسان محیط زیست این بود که کشورها با رعایت پروتکلهای ابلاغی سازما نهای محیطزیستی میبایست در سال ۲۰ ۳۰ به این میزان از کاهش گازهای گلخانه ای میرسیدند.
البته برخی دولتها و کشورها تبدیل یک اپیدمی (هم هگیری) به پاندمی (هم هگیری جهانی) را بسیار دور از تصور میپنداشتند و بدین سبب از آمادگی لازم برای مقابله با این ویروس برخوردار نبودند و نوعی غافلگیری را در آغاز بحران تجربه کردند البته در کشور ما نیز نوعی غافلگیری را به وجود آورد.
در برخی از شهرها اختلالات جدی در نظام درمان به وجود آورد که میشد از اختلالات و اشتباهات آنها برای ارائه ی خدمات درمانی مناسب به عنوان یک تجربه استفاده کرده و اقدامات پیشگیرانه ی مطالعه شد ه تری را ارائه کرد.
ما در سیستم درمان آذربایجا نشرقی تجارب مختلفی از بحران داشتیم؛ اززلزله گرفته تا سیل و سوانح مختلف رانندگی و…. اما این بحران به قدری ناشناخته بود که روزهای اول برخی از دانشگا ههای علوم پزشکی کشور را غافلگیر کرده بود.
ایران از نظر علم پزشکی از رتبه ی خوبی در منطقه و جهان برخوردار است و پیشرفتهایی که در زمینه ی طب به دست آمده گواه خوبی بر این مدعا است ولی در سا لهای اخیر چالشهای مختلفی بخشهای مختلف علوم پزشکی و خدمات درمانی کشور را متاثر ساخته که تحریمهای اقتصادی یکی از آنها است.
پیکره ی طب و علوم پزشکی ایران متاثر از تحریمها و برخی مشکلات داخلی و خارجی زخمهای زیادی را بر خود دیده است اما با پیشینه ای قوی و تکیه بر توانمند یهای افراد توانمند و نخبه که همواره در زمینه های مختلف پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و… نوآور یهای خوبی را به دست آوردند، توانایی مقابله ی خوبی را در برابر بیمار یهای مختلف به ارمغان آورده است، ولی آنچه که به نظر م یرسد این است که این ویروس، سنگ محکی خوب برای عیارسنجی نظام درمان است.