توزیع نهاده های کشاورزی (کود شیمیایی و سموم)در شبکه تعاون روستایی شهرستان سراب
توزیع نهاده های کشاورزی (کود شیمیایی و سموم)در شبکه تعاون روستایی شهرستان سراب
آرمان تبریز-رییس تعاون روستایی شهرستان سراب،  گفت: با شروع کشت بهاره مقدار ۱۸۵۵ تن کود شیمیایی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان توسط شبکه تعاونی روستایی این شهرستان در قالب ۶ کارگزاری(اتحادیه،۳شرکت تعاون روستایی،۱شرکت تعاونی تولید،۱شرکت تعاونی گندمکاران)خرید و میزان ۱۳۰۰تن مابین کشاورزان توزیع گردیده و مابقی هم با هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان در حال توزیع می باشد.

آرمان تبریز-رییس تعاون روستایی شهرستان سراب،  گفت: با شروع کشت بهاره مقدار ۱۸۵۵ تن کود شیمیایی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان توسط شبکه تعاونی روستایی این شهرستان در قالب ۶ کارگزاری(اتحادیه،۳شرکت تعاون روستایی،۱شرکت تعاونی تولید،۱شرکت تعاونی گندمکاران)خرید و میزان ۱۳۰۰تن مابین کشاورزان توزیع گردیده و مابقی هم با هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان در حال توزیع می باشد.
مهندس هادی افزاود:توزیع کود در شهرستان سراب به جهت رعایت موارد بهداشتی و تصمیمات کمیته کرونای شهرستان از طریق نمایندگان کشاورزان انجام میگیرد و تجمعی تشکیل نمی شود.

وی همچنین اظهار داشت، مقدار ۲۷۰۰لیتر انواع علف کش ها و سموم دفع آفات توسط واحد سم فروشی اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی که از اواخر اسفند راه اندازی شده تهیه و مابین کشاورزان و باغداران توزیع شده است.