صدور احکام جدید مدیریتی در ارس
صدور احکام جدید مدیریتی در ارس
آرمان تبریز-طی احکام جداگانه ای مدیران و سرپرستان جدید مدیریت سرمایه گذاری بانک و بیمه؛  مدیریت مرکز نوردوز، مدیریت امور مجامع و  حسابرسی داخلی و مدیریت امور قفقاز سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شدند.

آرمان تبریز-طی احکام جداگانه ای مدیران و سرپرستان جدید مدیریت سرمایه گذاری بانک و بیمه؛  مدیریت مرکز نوردوز، مدیریت امور مجامع و  حسابرسی داخلی و مدیریت امور قفقاز سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار ما، محسن نریمان مدیرعامل سازمان منطقه ازاد ارس در احکام جداگانه ای یوشع موسالو را به سمت مدیر سرمایه گذاری بانک و بیمه؛  هادی کهندل را با سمت سرپرست مدیریت مرکز نوردوز ، محمدرضا ایوبی را به عنوان سرپرست مدیریت امور مجامع و حسابرسی داخلی ، احمد حسن نژاد بعنوان سرپرست مدیریت امور قفقاز و سعید حیدری را به عنوان دبیر کمیسیون معاملاتی سازمان منطقه آزاد ارس منصوب کرد.