تقدیراستاندار استان آذربایجانشرقی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تقدیراستاندار استان آذربایجانشرقی از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرمان تبریز-استاندار استان آذربایجانشرقی از دکتر صومی به پاس فعالیت های بسیار ارزنده وگسترده در امر درمان وپیشگیری از انتقال بیماری ویروس کرونا در استان قدردانی به عمل آورد .

آرمان تبریز-استاندار استان آذربایجانشرقی از دکتر صومی به پاس فعالیت های بسیار ارزنده وگسترده در امر درمان وپیشگیری از انتقال بیماری ویروس کرونا در استان قدردانی به عمل آورد .

به گزارش خبرنگار ما در این پیام  ، دکتر محمد رضا پورمحمدی ، استاندار استان آذربایجانشرقی با ارسال لوح سپاسی ، از فعالیت های بسیار ارزنده وگسترده دکتر محمد حسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در امر درمان وپیشگیری از انتقال هرچه بیشتر بیماری ویروس کرونا در استان و همچنین حضور فعال واثر گذار ایشان در جلسه های مربوط به مقابله با بیماری کرونا تشکر وقدردانی نمود.