شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت مدیریت شهری
شهرداری تبریز با دو سوم پرسنل اداری به ارائه خدمات می‌پردازد/ صیانت از همکاران و ارباب رجوع اولویت مدیریت شهری
مهرتبریز-معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: مطابق مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا، دو سوم پرسنل شهرداری در مناطق و سازمان‌ها به ارائه خدمت مشغول می‌شوند و یک سوم آن با نظر مدیریت منطقه یا سازمان به صورت دورکاری و شیفتی کار می‌کنند.

مهرتبریز-معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: مطابق مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا، دو سوم پرسنل شهرداری در مناطق و سازمان‌ها به ارائه خدمت مشغول می‌شوند و یک سوم آن با نظر مدیریت منطقه یا سازمان به صورت دورکاری و شیفتی کار می‌کنند.

مرتضی موحدنیا با اعلام مطلب فوق افزود: افرادی که بیماری زمینه‌ای داشته و یا این روزها با مشکل حضور در جمع مواجه هستند، با نظر مدیریت مناطق و سازمان، به صورت دورکاری و شیفتی در خدمت مجموعه هستند. او هدف از اجرای این طرح را رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی معرفی کرده و اظهار داشت: با اجرای این طرح، هم مصوبه ستاد استانی مقابله با کرونا در زمینه رعایت فاصله اجتماعی اجرا می‌شود و هم از سلامت همکاران مستقر در بخش‌های مختلف شهرداری و همچنین ارباب رجوع صیانت می‌گردد. موحدنیا ادامه داد: انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات به صورت دورکاری مورد تأکید ما است که برنامه‌ریزی کردیم در این وضعیت نیز هم به مردم پاسخگو بوده و از سلامتی همکاران در بخش‌های مختلف اداری، شهرسازی و درآمد نیز صیانت کنیم. او خاطرنشان کرد: تا پایان فروردین ماه، تمامی مناطق، سازمان‌ها طبق این برنامه‌ریزی عمل می‌کنند. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز تأکید کرد: این برنامه در خصوص فعالیت همکاران در بخش‌های اداری، شهرسازی و درآمد بوده، و نیروهای خدوم خدمات شهری و آتش نشانی همچون روال سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند