جلسه کمیته علمی جلسه کمیته علمی بررسی کرونا ویروس در مرکز آموشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز
جلسه کمیته علمی جلسه کمیته علمی بررسی کرونا ویروس در مرکز آموشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز
آرمان تبریز-جلسه کمیته علمی و بررسی آخرین وضعیت کرونا ویروس در مرکز آموزشی ،درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) تبریز برگزار شد.
آرمان تبریز-جلسه کمیته علمی و بررسی آخرین وضعیت کرونا ویروس در مرکز آموزشی ،درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع) تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما،در این جلسه  حاضرین با بررسی میزان تاثیر داروها و نیز نحوه مراقبت از بیماران کرونائی و بهره گیری از آخرین دست آوردهای علم پزشکی برای درمان بیماران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این درحالی است با وجود شیوع و پاندمی کرونا ویروس و بحرانی بودن شرایط این جلسات به طور مستمر حتی در روزهای تعطیل نیز برگزار شده و حاضرین به بررسی مسائل مختلف می پردازند.

بر اساس این گزارش در جلسات کمیته علمی مرکز تمامی مسائل مربوط به بیماران از جمله نحوه مراقبت، بررسی داروئی و میزان تاثیر گذاری، استفاده از آخرین دست آوردهای علم پزشکی و حتی محافظت کادر درمانی در اصلی ترین مسائل مورد بحث قرار دارند.

ایان ذکر است که بگوئیم این جلسات از آغاز بحران کرونا ویروس به مستمر در مرکز با حضور رئیس مرکز آموزشی و درمانی امام رضای تبریز و اعضای علمی کمیته برگزار می گردد.