شعر ملمع بودا بایرامیمیز! از شعر طنز حمید آرش آزاد
شعر ملمع بودا بایرامیمیز! از شعر طنز حمید آرش آزاد
آرمان تبریز-شعر ملمع بودا بايراميميز!.......... شعر طنز حمید آرش آزاد ايندي كي، آيليق دا، بايرامليق دا اولموش ناپديد «ابر آزادي بر آمد، باد نوروزي وزيد» بعضي لر پالتار آلانمير، بعضي لرده سويله يير: «وجه مِي مي خواهم و مطرب. – كه مي گويد رسيد»؟

آرمان تبریز-شعر ملمع
بودا بایرامیمیز!………. شعر طنز حمید آرش آزاد

ایندی کی، آیلیق دا، بایراملیق دا اولموش ناپدید
«ابر آزادی بر آمد، باد نوروزی وزید»

بعضی لر پالتار آلانمیر، بعضی لرده سویله ییر:
«وجه مِی می خواهم و مطرب. – که می گوید رسید»؟

بیر تزه ائولنمیش اوغلان، ایندی اولسا کارمند
«بار عشق و مفلسی را هر دو می باید کشید»!

بورنونا ائتدی عمل آرواد، داها پول قالماییب
«باده و گل از بهای خرقه می باید خرید»

بیلمیره م هاردان تاپیب اوغلان تاراققا بیر چووال
«از کریمی گوییا در گوشه ای بویی شنید»!

دوز اوچ هفته، هر گئجه بس کی تاراققا پارتلامیش
«من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید»!

«پول»- دئییب، هئی چکدیلر محکم یاخامدان، جیردیلار
«جامه ای در نیکنامی نیز می باید درید»!

آی خانیم! سن وار- یوخو وئردین بوتون باش رنگینه
«این تطاول کز سرِ زلف تو دیدم من، که دید»؟!

بیلمیره م «آرش» نه لر چکمیش بو بایرام آخشامی
«این قَدَر دانم که از شعرِ ترشی خون می چکید»

«تیر عاشق کش ندانم بر دل «حافظ» که زد»
مئیوه بیزدن یئی لره چاتمیش، اونا بیر بوش سبد!