توزیع کود وسموم مورد نیاز کشاورزان و باغداران آذربایجانشرقی در شبکه تعاونیهای روستایی
توزیع کود وسموم مورد نیاز کشاورزان و باغداران آذربایجانشرقی در شبکه تعاونیهای روستایی
آرمان تبریز-توزیع کود وسموم مورد نیاز کشاورزان و باغداران استان در شبکه تعاونیهای روستایی تعطیل نیست.

آرمان تبریز-توزیع کود وسموم مورد نیاز کشاورزان و باغداران استان در شبکه تعاونیهای روستایی تعطیل نیست.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،-نژادرضا مدیر تعاون روستایی استان اعلام نمود کود و سموم مورد نیاز کشاورزان و باغداران استان توسط شبکه تعاونی تحت پوشش استان توزیع می شود.

وی گفت: با توجه به شروع کشت بهاره و مرحله داشت محصولات کشاورزی پاییزه، شرکتهای تعاونی تحت پوشش با تامین و تدارک کود و سموم مورد نیاز نسبت به توزیع آن در بین کشاورزان در تمامی ایام بعد عید بدون وقفه با لحاظ پروتکلهای بهداشتی ابلاغی اقدام می نمایند

نژادرضا مدیر افزود با توجه به رعایت سیاستهای تولید محصول سالم، توصیه های  کودی و سموم توسط کارشناسان جهاد کشاورزی انجام میشود و توزیع کود بر اساس همان توصیه ها در تخصیص سهمیه بر اساس سطح کشت کشاورزان منظور و بر اساس لیست مورد تایید مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانها تحویل می گردد.