بازدید و نظارت سرزده برعملکرد بیمارستانها و موسسات تشخیصی ودرمانی استان در ایام تعطیلات نوروزی
بازدید و نظارت سرزده برعملکرد بیمارستانها و موسسات تشخیصی ودرمانی استان در ایام تعطیلات نوروزی
آرمان تبریز-کارشناسان مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات با همکاری کارشناسان معاونت درمان و آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریزبازدید به عمل آوردند.

آرمان تبریز-کارشناسان مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات با همکاری کارشناسان معاونت درمان و آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریزبازدید به عمل آوردند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛در پی اجرای برنامه نظارت سرزده بر عملکرد بیمارستانها و موسسات تشخیصی ودرمانی استان در ایام تعطیلات نوروزی کارشناسان مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات با همکاری کارشناسان معاونت درمان و آزمایشگاه استان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بمنظور نظارت بر عملکرد مراکز ، روز چهارم فروردین ماه نودو نه از بیمارستان دکتر ساجدی هادی شهر وآیت الله کوه کمری شهرستان مرند و روز یازدهم فروردین از بیمارستانهای شهدا و امام خمینی بناب بازدید بعمل آوردند.
گفتنی است : این بازدیدها بمنظورعرض ادب واحترام وخسته نباشید خدمت کلیه پرسنل مراکز بهداشتی ودرمانی و نظارت بر عملکرد واحدها در خصوص نحوه غربالگری بیماری کرونا می باشد .