با حضور پنج هزار بسیجی غربالگری کلاس‌های آموزش طرح غربالگری پایان یافت
با حضور پنج هزار بسیجی غربالگری کلاس‌های آموزش طرح غربالگری پایان یافت
آرمان تبریز-برای انجام ماموریت غربالگری کلاس‌های آموزش طرح غربالگری پایان یافت کلاس‌های طرح غربالگری سلامت با حضور پنج هزار بسیجی و در طی مدت یک هفته به پایان رسید .

آرمان تبریز-برای انجام ماموریت غربالگری کلاس‌های آموزش طرح غربالگری پایان یافت کلاس‌های طرح غربالگری سلامت با حضور پنج هزار بسیجی و در طی مدت یک هفته به پایان رسید .
معاون اداری پشتیبانی سپاه ویژه غدیر تبریز گفت؛ با همکاری اداره بهداشت شهرستان تبریز و در کلاس‌های مختلف در طی یک هفته پنج هزار بسیجی آموزش‌های مقابله مقابله بهداشت عمومی و نحوه انجام ماموریت در خانه‌های بهداشت و سامانه چهل سی را فراگرفته‌اند سرهنگ پاسدار قاسم زارع افزود بسیجیان به مدت یک هفته آموزش‌ها را فرا گرفت و زین پس در پایگاه‌ها و خانه‌های بهداشت مستقر می شوند تا طرح غربالگری را آغاز نمایند.
سرهنگ زارع افزود؛ غرب باجلان سلامت به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت هم‌وطنان عزیز بوده و سامانه چهل سی تا من تا مشغول تماس و ثبت اطلاعات مردم خواهند بود.