درس های عبرت انگیز  از ویروس کرونا !
درس های عبرت انگیز  از ویروس کرونا !
آرمان تبریز-ابوالفضل وصالی:ویروس کرونااین بلای بزرگ جهانی باتمام فجایعی که برای بشریت به دنبال دارد، باید یک درس مهمی هم درخلال مبارزه با آن برای مسوولان کشور آموخته باشد و آن اینکه برای ریشه کردن این ویروس کشنده وهلاکت یار چاره ای جزتن دادن به راهبرد های تخصصی وکارشناسی وعلمی وجود ندارد و باید تمام امکانات کشور در این راستا همسو شوند !

آرمان تبریز-ابوالفضل وصالی:ویروس کرونااین بلای بزرگ جهانی باتمام فجایعی که برای بشریت به دنبال دارد، باید یک درس مهمی هم درخلال مبارزه با آن برای مسوولان کشور آموخته باشد و آن اینکه برای ریشه کردن این ویروس کشنده وهلاکت یار چاره ای جزتن دادن به راهبرد های تخصصی وکارشناسی وعلمی وجود ندارد و باید تمام امکانات کشور در این راستا همسو شوند !

به گزارش خبرنگارما؛ اگرچه انتقادات جدی به تاخیر دررویکردهای ضروری از جمله عدم اعلام به موقع  و اعمال قرنطینه برخی مناطق بحرانی و تغییربرخی سیاست ها واظهار نظرهای غیر مسوولانه برای جلوگیری ازگسترش این بیماری وجود دارداما درنهایت بسیج شدن تمام امکانات وظرفیت های مدیریتی و اتخاذ سیاست های متناسب در ذیل راهبردهای ستاد ملی مقابله با آن ضرورت خود را بر مدیریت کلان سیاسی ورهبران مذهبی تحمیل کرد وتعطیلی بی سابقه ی مراکز آموزشی وزیارتی و انجام فرایض دینی درمساجد خصوصاً مراسم نماز جمعه ی شهرها که از دستاوردها و ارکان مهم حاکمیت جمهوری اسلامی می باشد ، تقدم اراده واولویت ملی را برای مبارزه ی ریشه ای با ویروس خطرناک کرونا هم گام با تمام جهان نشان داد .

حال غرض ازاین نوشتار،صرفنظرازهرنتیجه وبرآیندی که از رویکردهای مدیریتی درخصوص مبارزه بااین بیماری همه گیر حاصل شود،ضرورت الگو سازی روش های جدی  و عزم ملی مشابه برای مبارزه ی ریشه ای با ویروس های مفاسد کمرشکن اقتصادی و مدیریتی بی توجه به کیستی مصادیق آن است ، مفاسدی که ترویج و عادی شدن رونداشکال آن درهرحوزه ای ملت ومملکت رابه ستوه آورده است وتبعات آن رشد فقر و فحشاء و فجایع اجتماعی عریان در جامعه می باشد !

بدیهی است مادام با برخی چهره های ظاهرالصلاح آلوده به انواع فساد که  تیشه برریشه ی ملک و ملت می زنند واحیاناً چسبیده به برخی عناصر قدرت درپشت خط قرمزوغیر قابل دسترس برای چنگال قانون و عدالت می باشند برخوردمحکم وجدی انجام نگیرد وعناصر مرتکب به آن مانند همین بیماران کرونایی وبی توجه به هویت سیاسی و مقام و منزلت مبتلایان،تحت قرنطینه های سفت وسخت قضایی قرار نگیرند که حتی دفن جنازه های قربانیان آن هم جهت جلوگیری از انتشار ویروس باید با تدابیرخاص بهداشتی انجام بگیرد،والبته تسامح و تساهل وتبعیض درمبارزه با عوامل آن موجب هرچه عمیق تر شدن زخم های اجتماعی می شود،هیچ امیدی برای نجات ازتبعات ویرانگراین « کرونای مدیریتی واقتصادی » وجود ندارد ومیکروب آن لاجرم تمامی اندام های اجتماعی را دربرخواهد گرفت !

معذالک باید خطرمفاسد مدیریتی و اقتصادی و پدیده ی منحوس رانت خواری وویژه خواری هاوخویشاوندسالاری های خسارت بارلجام گسیخته راولوباگرفتن گریبان یقه سفیدهای پنهان درپشت ظواهر مقدس نمایی به غایت جدی گرفت ومانند بسیج همگانی علیه خطر کشنده ی ویروس کرونا واراده ی ملی برای ریشه کنی آن ، وارد میدان شد .

بدیهی است به مصداق اعلام صریح قوه قضائیه مبنی براینکه عدم رعایت توصیه های پیشگیری از شیوع  ویروس_کرونا و عدم رعایت دستورات وزارت_بهداشت به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی قابل تعقیب کیفری است و مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی تا یک سال حبس دارد ، در مبارزه با جرثومه های فساد که حیات ملت را به شدت تهدید می کند ، هر ارگان و نهادی  کوتاهی کند ناگزیر در بسط و رواج آن معاونت ومشارکت کرده است و باید دیر یا زود در قبال آن پاسخگو باشد .