حضور دکتر علیرضا منادی در بیمارستان های مبارزه با کرونا
حضور دکتر علیرضا منادی در بیمارستان های مبارزه با کرونا
آرمان تبریز-این روزها کشور، درگیر ویروس سمج کروناست و اگر وضعیت موجود را به جنگی تمام عیار تشبیه نماییم، سربازان و فرماندهانی که در خط مقدم این جبهه، فداکارانه در حال دفاع هستند، پرستاران و پزشکان و متولیان نظام سلامت اند، سفید پوشان دلسوزی که جان نازنین شان را کف دست گرفته و به رغم کمبود امکانات و تجهیزات از هیچ کوششی برای نجات جان هم وطنان خود فروگذار نیستند.

آرمان تبریز-این روزها کشور، درگیر ویروس سمج کروناست و اگر وضعیت موجود را به جنگی تمام عیار تشبیه نماییم، سربازان و فرماندهانی که در خط مقدم این جبهه، فداکارانه در حال دفاع هستند، پرستاران و پزشکان و متولیان نظام سلامت اند، سفید پوشان دلسوزی که جان نازنین شان را کف دست گرفته و به رغم کمبود امکانات و تجهیزات از هیچ کوششی برای نجات جان هم وطنان خود فروگذار نیستند.

به گزارش خبرنگار ما ،دکتر علیرضا منادی در بیمارستان های مبارزه با کرونا حضور پیدا کرده و به تمام کادر و‌ پرستاران براساس ۲۰ سال تجربه ای که در تدریس این ویروس ها دردانشگاه دارند آگاهی لازم را دادند تا همه هم وطن های عزیزمان را از این بحران به زودی عبور داده و سلامتی به کل کشور عزیزمان بازگردد.