گزارش تصویری ازبخش های قرنطینه بیماران کرونایی دربیمارستان امام رضا (ع)تبریز
گزارش تصویری ازبخش های قرنطینه بیماران کرونایی دربیمارستان امام رضا (ع)تبریز
آرمان تبریز-اولین گزارش تصویری ازبخش های قرنطینه بیماران کرونایی در بیمارستان امام رضا (ع)تبریز و روحیه قابل تحسین وکار ستودنی پرسنل و کادر درمانی این بیمارستان که دست کمی ازحضور در دروان دفع مقدس در جبهه های نبرد ندارد.

آرمان تبریز-اولین گزارش تصویری ازبخش های قرنطینه بیماران کرونایی در بیمارستان امام رضا (ع)تبریز و روحیه قابل تحسین وکار ستودنی پرسنل و کادر درمانی این بیمارستان که دست کمی ازحضور در  دروان دفع مقدس در جبهه های نبرد ندارد.