مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز تشریح کرد: جزئیات تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری تبریز
مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز تشریح کرد: جزئیات تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری تبریز
آرمان تبریز-مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز جزئیات تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری تبریز را تشریح کرد.

آرمان تبریز-مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز جزئیات تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری تبریز را تشریح کرد.

محمد علی مولاخواه با اشاره به تصویب تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری تبریز در جلسه شورای شهر تبریز گفت: این تفریغ بودجه در جلسه این هفته شورای شهر با اکثریت قریب به اتفاق آراء اعضای شورای شهر تبریز به تصویب رسید.

او سپس گفت: تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری تبریز بعداز متمم بودجه به مفهوم مفاصاحساب دریافت، پرداخت و موجودی اشاره دارد.

مولاخواه افزود: در تفریغ بودجه سال ۹۷ شهرداری تبریز از حیث منابع درآمدی مبلغ دوهزار و ۱۴۱میلیارد تومان، از حیث هزینه ها مبلغ دو هزار و ۱۱۶میلیارد تومان و ۲۵ میلیارد تومان مازاد درآمد نسبت به هزینه عنوان شده است.

مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تبریز افزود: در تفریغ بودجه طی سال های گذشته سازمان ها و شرکت های وابسته شهرداری تبریز در قالب تفریغ بررسی نمی شد که در دور پنجم شورای شهر سازمان ها و شرکت ها نیز در تفریغ بودجه بررسی و مورد تصویب قرار می گیرد.