برگزاری جلسه بررسی جانمایی در تنها مرز زمینی ایران و اتحادیه اوراسیا
برگزاری جلسه بررسی جانمایی در تنها مرز زمینی ایران و اتحادیه اوراسیا
آرمان تبریز- جلسه بررسی جانمایی و نحوه استقرار سازمانهای ذیمدخل در تجارت خارجی استان در تنها مرز زمینی ایران و اتحادیه اوراسیا برگزار شد.

آرمان تبریز- جلسه بررسی جانمایی و نحوه استقرار سازمانهای ذیمدخل در تجارت خارجی استان در تنها مرز زمینی ایران و اتحادیه اوراسیا برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما؛شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی تجارت فرامرزی استان با موضوع بررسی نحوه روان سازی امور در گمرک نوردوز بعنوان تنها مرز ایران با ارمنستان و شاهراه ارتباطی کشور با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در محل سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار گردید.
در این جلسه، نحوه استقرار صحیح سازمانهای ذیمدخل در تجارت خارجی، بر اساس دستورالعمل ساماندهی مرزی و همچنین ضرورت استقرار و راه اندازی ایکس ری کامیونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.