افزایش یک مترمربعی سرانه فضای سبزدر سال ۹۹
افزایش یک مترمربعی سرانه فضای سبزدر سال ۹۹
آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: با توجه به رویکرد و هدف گذاری شهرداری تبریز در سال 99 در زمینه توسعه فضای سبز هدف گذاری ما برای سال آینده افزایش حداقل یک مترمربعی سرانه فضای سبز درسطح منطقه است.

آرمان تبریز-شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: با توجه به رویکرد و هدف گذاری شهرداری تبریز در سال ۹۹ در زمینه توسعه فضای سبز هدف گذاری ما برای سال آینده افزایش حداقل یک مترمربعی سرانه فضای سبز درسطح منطقه است.
به گزارش خبرنگار ما ؛مهندس میرعلی اصغر نساج در نشست خبری شهرداری منطقه ۵ تبریز گفت: شعار شهرداری تبریز برای سال آینده، نهضت افزایش سرانه فضای سبز است که اعتقاد داریم هر چقدر فضای سبز شهری را افزایش دهیم، به همان میزان به توسعه پایدار شهری دست می یابیم.

وی با اشاره به ایجاد ۵ هکتاری فضای سبز شهری در این منطقه در سال جاری تأکید کرد: سال ۹۸، پنج هکتار فضای سبزی شهری ایجاد کردیم که نیم مترمربع بر سرانه فضای سبز منطقه افزوده شده است.
اودر ادامه به احداث پارک کودک مرزداران به عنوان یک پارک موضوعی و محله‌ای نیز اشاره نمود و افزود: احداث پارک کودک با ۵ هزار مترمربع مساحت برای گروه سنی کودک و نوجوان شروع شده که بازیهای بومی وسنتی آذربایجان نیز در آن طراحی شده است . شهردار منطقه پنج همچنین افزود : این پروژه سال ۹۹ به افتتاح می‌رسد .
مهندس نساج پارک جنگلی کوی بهشتی با ۱۵ هزار مترمربع را دومین پروژه فضای سبز محله ای دانست که احداث و ساماندهی آن امسال شروع شده است . وی در این خصوص افزود : پارک محله ای کوی بهشتی با ایجاد امکانات و مبلمان مورد نیاز ساماندهی می شود. شهردار منطقه پنج بوستان محله ای شهرک ولی‌امر با ۵ هزارمترمربع مساحت را سومین پروژه فضای سبز این منطقه در سال جاری دانست و گفت : سه پروژه فضای سبز که امسال شروع شده اند سال ۹۹ افتتاح می شوند.