اجرای طرح همسفره در خراسان شمالی برای رفع سوء تغذیه کودکان محروم