ما در جواب سکوت معنا فریاد می زنیم که خاک ، آسمان و تمام صوفیان برای ما مقدس است
ما در جواب سکوت معنا فریاد می زنیم که خاک ، آسمان و تمام صوفیان برای ما مقدس است
آرمان تبریز-دراین شب سیاهم گم گشت راه مقصود ​ از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت حکایت این شعر حافظ حکایت امروز رسانه های استان ماست ! گویی رسانه های دست و پا شکسته ی آذربايجان شرقي در این شب سیاه راه مقصود را گم کرده اند و به انچه که باید بپردازند نمی پردازند .

آرمان تبریز-دراین شب سیاهم گم گشت راه مقصود

از گوشه ای برون آی ای کوکب هدایت

حکایت این شعر حافظ حکایت امروز رسانه های استان ماست ! گویی رسانه های دست و پا شکسته ی آذربایجان شرقی در این شب سیاه راه مقصود را گم کرده اند و به انچه که باید بپردازند نمی پردازند .

انگار رسالت این رسانه ها که می بایست بلند گوی مردم استان باشند استتار واقعیت های جاری در جامعه و تحقیر و تحدید خواسته های اساسی شهروندان است به ابزار سانسور !

این بسی مایه ی حیرت است که بعد از گذشت یک هفته از اعتراض شهروندان صوفیان به عدم امنیت در مالکیت اموال خویش که به سادگی و به احترام و به نحوی مسالمت آمیز برگزار می شود صدایی از هیچ رسانه و خبرنگاری در نمی آید !

صوفیان سالهاست به تنگ امده است از این موعظه های حقوقی  ملال آور و توجیهات نفرت انگیز و تصمیمات مشمئزکننده !  و از این  بی تفاوتی اخلاقی رسانه هایی که می بایست چراغ راه مقصود گم شده می بودند !

ما شهروندان صوفیان از این خونسردی عامدانه و از این گمراه سازی رسانه ای به شدت ناخرسند و ناراحتیم و انرا اقدامی در جهت نقض آزادی های اساسی و اولیه ی خویش در جهت نفع ثبات مالکیتی خویش می دانیم و این قصور مدنی و حقوقی را نقض وفای به عهد به آرمانهای انسانی قلمداد می نماییم !

ما در جواب سکوت معنا دار شما فریاد می زنیم که خاک و آسمان و تمام صوفیان برای ما مقدس است اینجا جایی است که نیاکان ما در آن خفته اند و با مبارزات خود در طول تاریخ نقش هویت بخش به ما به ارث گذاشته اند . این وطن دوستی را نمی شود از ما گرفت شهر ما برایمان مقدس است همچنان که نام ایران و خاک و آسمان ایران همان فضیلت های نامحدود را برایمان دارد .
ما شهرمان و شوره زارهایمان و دشت و باغ هایمان را با قله های بلند و کوتاه اش رها نخواهیم کرد و با تلخ و شیرینی هایش کنار خواهیم آمد چرا که ریشه در این خاک داریم و نمی خواهیم چون بوته ای رها شده در تند باد به تصویر درآئیم!  پس رسانه های لب دوخته و به ویژه رسانه ملی (صدا وسیمای آذربایجانشرقی )متوجه باشند که به قول آن شاعر با الفبای تاریکی نمی شود در وصف روشنایی ها نوشت و زندگی را زندگی کرد !!

علی زلف پرست صوفیانی