گزارش تصویری در یک روز برفی ازشهر گوگان _ائل میدانی
گزارش تصویری در یک روز برفی ازشهر گوگان _ائل میدانی
آرمان تبریز -گزارش تصویری در یک روز برفی ازشهر گوگان _ائل میدانی : عکس از وهاب امان اللّه زاده