دریافت « لوح تقدیر سبز» برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز از انجمن مدیریت سبز ایران
دریافت « لوح تقدیر سبز» برای تصفیه خانه فاضلاب تبریز از انجمن مدیریت سبز ایران
  آرمان تبریز-شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در راستای مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی خویش، ضمن معرفی تصفیه خانه فاضلاب تبریز برای چهاردهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران نسبت به استقرار مدل مدیریت سبز اقدام نمود.
آرمان تبریز-شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در راستای مسئولیت پذیری زیست محیطی و اجتماعی خویش، ضمن معرفی تصفیه خانه فاضلاب تبریز برای چهاردهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران نسبت به استقرار مدل مدیریت سبز اقدام نمود.
به گزارش خبرنگار ما؛ مدل جایزه ملی مدیریت سبز ایران شامل ۱۰۰۰ امتیاز بوده و بر دو بعد اصلی توانمند ساز ها و نتایج (موفقیت پایدار ) استوار است .بعد توانمند ساز ها مشتمل بر ۶ معیار رهبری، خط مشی و راهبرد ، منابع سازمانی ، شرکاء سازمانی و فرایند ها بوده ۷۰۰ امتیاز مدل را به خود اختصاص داده است در نهایت نتایج شامل نتایج زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی بوده و ۳۰۰ امتیاز دارد.
این گزارش می افزاید فرایند استقرار مدل از اوایل سال جاری شروع شده و مراحل استقرار و اقدامات انجام شده بر اساس مدل در قالب اظهار نامه تهیه و به انجمن مدیریت سبز ایران ارسال شد.
لازم به توضیح است ارزیابی مدل توسط ارزیابان انجمن مدیریت سبز ایران در تاریخ هفتم دی ماه سال جاری در دو بخش بررسی مدارک و مستندات و سایت ویزیت صورت گرفته و بر اساس نتایج ارزیابی ، لوح تقدیر سبز در مراسم چهاردهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران که درتاریخ دوم بهمن ماه ۹۸ برگزار شد به شرکت آب و فاضلاب استان اهداء گردید.
شایان ذکر است مدل مدیریت سبز در راستای مفاهیم توسعه  پایدار و بر سه رویکرد زیست محیطی، اقتصادی  و اجتماعی اجرا می شود.