گروه خودجوش و مردمی” همیاران آذر “در کنار ۷۶ خانواده نیازمند قرار گرفت
گروه خودجوش و مردمی” همیاران آذر “در کنار ۷۶ خانواده نیازمند قرار گرفت
آرمان تبریز-گروه خودجوش و مردمی" همیاران آذر "در تبریز با یک حرکت انسان دوستانه با حضور یک جمع ۲۵۰ نفره اقدام به تشکیل یک خیریه بسیار کوچک بنام همیاران آذر نموده اند .

آرمان تبریز-گروه خودجوش و مردمی” همیاران آذر “در تبریز با یک حرکت انسان دوستانه با حضور یک جمع ۲۵۰ نفره اقدام به تشکیل یک خیریه بسیار کوچک بنام همیاران آذر نموده اند .

در این تشکل کاملا مردمی ،تعداد۷۶ خانواده پس از تحقیق که اکثرا بی سرپرست،یا بدسرپرست، و ازکارافتاده میباشند به نوعی تحت پوشش چتر حمایتی این گروه قرار گرفتند .

گفتنی است درپایان هر ماه باکمک مالی اعضای گروه  مبلغی به عنوان کمک هرینه به حسابهای مدجویان و نیازمندان مورد حامی این گروه  واربز و درهرسه ماه نیز موادغذایی بالای ۲۰ قلم در بین خانواده ها توزیع می گردد.

ذکر این مطلب ضروی هست ؛  این گروه کاملا بصورت NGO اداره میشود.