((حسابدارمدیریت خودباشیم))
((حسابدارمدیریت خودباشیم))
آرمان تبریز-درمواقعی کلماتی یا عبارتی برمی خوریم که باعث تلنگر و بروز تفکرات تاثیر گذار درزندگی روزمره خود می گرددواحیاء این تفکرات گاهاً باعث افزایش اندوخته علمی ازطیق زپرورش دادن ذهن ویادگیری درمراکز علمی ویااندوخته شدن معنویات درطول عمرگذرا  و دراین راستا استفاده ابزاری از علم وبکاربردن ازمنظرمثبت ، می توان برای اهداف بشردوستانه ویا اندوختن دارایی وسرمایه وثروت باشد.

آرمان تبریز-درمواقعی کلماتی یا عبارتی برمی خوریم که باعث تلنگر و بروز تفکرات تاثیر گذار درزندگی روزمره خود می گرددواحیاء این تفکرات گاهاً باعث افزایش اندوخته علمی ازطیق زپرورش دادن ذهن ویادگیری درمراکز علمی ویااندوخته شدن معنویات درطول عمرگذرا  و دراین راستا استفاده ابزاری از علم وبکاربردن ازمنظرمثبت ، می توان برای اهداف بشردوستانه ویا اندوختن دارایی وسرمایه وثروت باشد.
بطورمثال کلمات حسابداری – مدیریت مالی درخیابان وشرکتهای دولتی وخصوصی بچشم می خوردودرکوتاه مدت در می یابیم که حسابدار به زبان عامیانه یعنی دخل وخرج رابهترومناسب مدیریت  کردن ونیز ثبت درامد دردفاتروخرج کردن(هزینه نمودن) واستنتاج عملکرد(آمار)برحسب سلایق خود واستفاده کنندگان ازنتایج امار، برای پیش بینی وپیش بردن هرچه بهتر برنامه براساس آمار ونیز ایجاد سود وافزایش دارایی منقول وغیرمنقول می باشد. ولی آیا تابحال وقتی به عبارت حسابداری برمی خوریم لحظه ای بفکر حسابدارخودبودن ومدیریت خود برمبنای حسابداری وحسابرسی اندیشه ویا کنکاش نموده ایم و وقتی ازاین منظر به خودمان بنگریم که آیا خودمان برای خود واطرافیان خود حسابدارخوب بودیم یا خیر وآیا نسبت به ثبت اعمال وکردارخود وکاری که درطول زمان انجام دادیم به صلاح ومنفعت (سود) افراد واطرافیان خود بوده است اقدام کرده ایم حسابدارخودبودن نیاز به داشتن مدرک تحصیلی ویا اخذمدارک عالی ازمراجع علمی نمی باشد چراکه این روش حسابداری ومدیریت نمودن خود تنها نیاز به تقویت ایمان حقیقی دروجود خود و درک ، کسب واستفاده از آموزه های بدون نقص وایراد تعالیم معنوی قران کریم می باشد.
به بیان دیگر ما وقتی دریک شغلی مشغول انجام وظیفه محوله دریک محیط کاری برای بدست اوردن پول (درامد) هستیم سعی برانجام کار با کمترین اشتباه وبازخواستی توسط کارفرما راداشته واخذ رضایت ومشتری وهمچنین کارفرما را جلب وکسب می نمائیم تا حقوق ومزایای خود را بطور کامل براساس معیار تعریف شده دریافت نمائیم واگر کوتاهی وقصور درمحیط کاری انجام دادیم مثل سهل انگاری وآسیب رساندن به کالا وعدم خدمات دهی مناسب به مشتریان ودیرامدن وزود رفتن یعنی عدم رعایت ساعت کاری باعث کاهش دستمزد ازسوی کارفرما می شود حسابدارخود بودن یعنی با برنامه بودن وبرنامه ریری برای یکسال پیش رو بودن است وحسابدارخودبودن را می توان از دو دیدگاه مادی ومعنوی بررسی نمود

الف- بُعد مادی:وقتی شخص از اول سال تا پایان سال ازبابت فعالیت – ساخت وتولید وخلاقیت خود دستمزد وحقوق مزایا ی دریافتی درمقابل هزینه های روزمره پیش بینی وبرنامه ریزی نموده تا درطول سال براساس آن نسبت اقدامات لازم را انجام دهدتا محتاج دیگران نباشد .

ب- بُعدمعنوی : کسب ثواب درمقابل انجام کار نیکووارزشمند – عدم رنجیدن دیگران وضرر نرساندن به اطرافیان خود می باشد.

حسابداری فقط ثبت واستنتاج نتایج ودرامدها وهزینه های انجام یافته ونیز استفاده ازسیستم رایانه ونرم افزار های مختلف حسابداری ومدیریت نبوده بلکه برای زندگی کردن ودرطول زندگی ومدیریت عمرکه گذرا وغیرساکن می باشد نیاز حسابداری ومدیریت دقیق وعالی داشتن درزندگی بوده تا مانع رساندن ضرر وزیان به خود و دیگران شویم .این نوع حسابداری وحسابداربودن از اهمیت خاص وبالقوه برخورداربوده ودرطول زندگی انکارناپذیر وتاثیرات بسیاردرروش ونحوه زندگی دنیوی واخروی خودمان دارد.وقتی مفهوم زندگی بکارمی رود گذر زمان – گذرعمر در ذهن تداعی می کند ودراین گذر انسان اندوخته  های خودرا بصورت مادی ومعنوی کسب وهزینه می نماید . این هزینه واندوخته ها شاید بتوان به دودسته تقسیم کرد.

الف- هزینه های پولی یا هزینه های تجدیدناپذیر

 مانند:هزینه خرید مسکن – غذا- پوشاک – تفریح – آموزش

ب- هزینه های غیرپولی یا هزینه های تجدیدناپذیر وغیرقابل برگشت

 مانند: گذر عمر – هزینه ازدست دادن عمر- ازدست دادن سلامتی حسمی وروحی – ازدست دادن نزدیکان –ازدست دادن علایق وخواسته ها وازدست دادن فرصتها وموقعیتهای شغلی – اجتماعی

هزینه تجدیدپذیر درمسیر وطول زندگی برحسب موقعیت مکانی وزمانی همیشه اتفاق می افتدوافزایش وکاهش آن تاثیری برگذر عمر به اندازه هزینه تجدیدناپذیر ندارد.بطوریکه شخص می تواند دراثر ورشکستگی ویا خرابی خودرو دوباره از اول شروع واهتمام به بازسازی فرصتهای ازدست رفته کرده و دوباره درمسیر مناسب ودلخواه خود قرار بگیردویا یک خانه ۵۰مترمربع را با تلاش ومدیریت مناسب مالی، یک خانه ۳۰۰مترمربعی ساخت یا خریداری نمود.

ولی درهزینه تجدیدناپذیر وغیرقابل برگشت  مواردی اتفاق می افتد که جبران واعاده اعمال انجام یافته شاید غیر ممکن ویا نتوان ازاول شروع کرد.مانند ازدست دادن سلامتی براثر انجام کاری وازدست دادن نزدیکان که غیر قابل برگشت می باشد و هر قدر تلاش واستمرار- هزینه کنیم باز برگشتی وجود ندارد . بنابراین درمقابل هزینه های گفته شده بایستی درامدهای وجود داشته باشد تا از داشته ها ودارایی خود هرینه نمائیم واین دارمدها را هم درطول وگذر عمر وزمان نیز به دو دسته می توان تقسیم کرد

الف- درآمدهای مادی:

 مانند کسب پول ازطریق فروش مسکن – خودرو که قابلیت بدست آوردن بصورت فیزیکی داشته باشد

ب-  درامدهای معنوی وغیرمادی:

این درآمد از اهمیت خاص داشته وشاید نتوان از طریق خرید وفروش مادیات مربوط به خود بدست اورد مانند: رعایت حق وحقوق دیگران (حق الناس) وخوبی وکمک به دیگران مخصوصا نیازمندان بدون هیچ چشم داشتی وسهم خواهی – یاری رساندن به نیازمندان واین یاری وکمک رساندن نبایستی موجب فراهم آوردن اسباب شهرت – مقام وموقعیت اجتماعی باشد

برای بدست آوردن وکسب درآمدهای مادی وغیرمادی ونیز اندوختن دادرایی  وسرمایه ودرمقابل هزینه وخرج کردن آنها همانطوریکه قبلاًذکر گردیده همواره بایستی یادخدا وذکرخدای تبارک وتعالی وبکاربردن وتعامل درتعالیم وآموزه های قرآنی ودینی دروجود – رفتار وکردار خود باشیم .

حضرت امام جعفرصادق(ع) می فرماید: انسان دارای ۳پرونده دردنیا و روزقیامت دارد

(۱) پرونده ای که درآن نعمتهای خدواند که به انسان عنایت و عطاء کرده است ، ثبت شده وهمه باید ازان بهره ببریم.

(۲) پرونده ای که کارهای خوب ونیک انجام داده ودرآن ثبت شده است.

(۳) پرونده ای که کارهای زشت در دنیا انجام داده وثبت شده است.

یعنی میان پرونده نعمتها وپرونده کارهای ئنیک وخوب مقابل هم قرار می گیرندوجمع وتفریق صورت می گیرد .طبیعتاً پرونده نعمتهای خداوند از هم بیشتر وافزون بوده ولی کسب آن هرقدر بیشتر باشد سود آن نیز بیشتر خواهد بود.

همواره با حسابداری ومدیریت خود درزندگی تلاش می کنیم تاهم بخود ودیگران ضرر وزیان چه از نظر مادی وغیر مادی نرسانیم وبدانیم وبفهمیم که نسبت حسابداربودن وحسابداری خود حسابرسی هم وجود دارد تا درخصوص اعمال وحسابهای ثبت شده ازجمله درآمدهای کسب شده و هزینه کردهای خود رسیدگی وجواب دهی صورت می گیرد ودراین حسابرسی هیچ موردی از قلم نمی افتد وصادقانه وجسورانه رسیدگی خواهدشد پس بکوشیم از داشته هایمان بخوبی استفاده کنیم وحسابرسی  حسابهای ما عدم اظهارنظر ومشروط بودن نباشد ومسئول حسابرس کسی نیست جز خداوند متعال . پس همیشه در هزینه کردن وکسب درآمدهای مادی ومعنوی ، خداوند را درنظر بگیریم .

حضرت علی ( ع) می فرماید: بندگان خدا ، خودتان را بسنجید وپیش از آنکه شمارا بسنجند وخود را محاسبه کنید وچه بهتر است جوابیه این رسیدگی بدون ایراد باشد.                          نویسنده: علی پناهی (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری)

۰۸/۱۰/۱۳۹۸