دکتر احمد بایبوردی به عنوان پژوهشگر مروج ارشد کشور درحوزه تخصصی تغذیه گیاهی منصوب شد
دکتر احمد بایبوردی به عنوان پژوهشگر مروج ارشد کشور درحوزه تخصصی تغذیه گیاهی منصوب شد
آرمان تبریز-دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان طی حکمی از جانب معاون وزیر وریاست سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی به مدت دوسال عنوان پژوهشگر مروج ارشد کشور درحوزه تخصصی تغذیه گیاهی منصوب شدند.

آرمان تبریز-دکتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان طی حکمی از جانب معاون وزیر وریاست سازمان تحقیقات آموزش وترویج کشاورزی به مدت دوسال عنوان پژوهشگر مروج ارشد کشور درحوزه تخصصی تغذیه گیاهی منصوب شدند.
به گزارش خبرنگار ما ؛امید است با تلاش های مستمر ایشان وهمراهی مروجان پهنه های کشاورزی شاهر توسعه شبکه دانش کشاورزی وافزایش نفوذ علم به عرصه های تولیدی استان باشیم.