مزایای انتخاب اعضاء علی البدل برای مجلس!
مزایای انتخاب اعضاء علی البدل برای مجلس!
آرمان تبریز-تایکی دوماه دیگر انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی برگزارمی شود و چهره ی نمایندگان آن از بین حدود 17 هزار کاندیدایی که برای ورود به به این نهاد قانون گزاری ثبت نام کرده اند - بعد از حذف تعدادی از آن ها در بررسی های شورای نگهبان که البته نوع « استصوابی » آن در بین صاحب نظران سیاسی همواره جای مناقشه داشته است - مشخص می شود .

آرمان تبریز-تایکی دوماه دیگر انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس شورای اسلامی برگزارمی شود و چهره ی نمایندگان آن از بین حدود ۱۷ هزار کاندیدایی که برای ورود به به این نهاد قانون گزاری ثبت نام کرده اند – بعد از حذف تعدادی از آن ها در بررسی های شورای نگهبان که البته نوع « استصوابی » آن در بین صاحب نظران سیاسی همواره جای مناقشه داشته است – مشخص می شود .
صرفنظراز انتقاداتی که برعملکرد برخی از نمایندگان مجلس و سیستم ناکارآمد برگزاری آن وارد است و در این مقال قصد ورود به مصادیق و موارد آن وجود ندارد ، یک نکته بسیار مهم این است : چراعلیرغم چالش های زیاد مادی و سیاسی و اجرایی مترتب برآن ، نسبت به انتخاب اعضاء علی البدل به ترتیب رای از بین کاندیداهایی که به هر طریق از صافی شورای نگهبان و مرحله ی نظارت استصوابی عبورکرده و صلاحیت آنان برای نظام مورد تایید قرارگرفته است ، مورد توجه قرار نمی گیرد؟!
در این خصوص درآستانه ی انتخابات پیشین نیز پیشنهاد انتخاب اعضاء علی البدل به جهت پیشگیری از خالی ماندن کرسی نمایندگی حوزه های انتخابیه به دلایل مختلف از جمله احتمال استعفاء و فوت نماینده ی مربوطه ، توسط نگارنده مطرح شده بود که به جهت اهمیت موضوع تکرار و تاکید بر آن پر بیراه نیست . فلذا با در نظر گرفتن این که در ادوار گذشته ی مجلس نمایندگان معین از حوزه های دیگر که چه بسی چندان دغدغه و انگیزه ای نیز برای پذیرفتن این مسوولیت نداشته باشند و با اراده ی مردم آن حوزه هم انجام نمی گیرد، تا برگزاری انتخابات میان دوره ای جایگزین نمایندگی حوزه هایی شده اند که صندلی نمایندگان آن به هر دلیل و اتفاقی خالی مانده است و ایضاً علاوه بر اینکه برگزاری چنین انتخابات ( میان دوره ای ) به هر صورت موجب هزینه ها وتبعات مضاعف غیر ضروری هم می گردد و هیچ بعید و غیر ممکن هم نیست احیاناً نماینده ی منتخب میان دوره ای نیز دچار شرایطی شود که نتواند به حضور در مجلس ادامه دهد ؛ ورود فوری نماینده ی علی البدل مستظهر بر آراء مردم همان حوزه به این چالش ها با کمترین دغدغه پاسخ می دهد.
این روال البته در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ها ی سطح کشور اجرا می شود وتعمیم آن به انتخابات مجلس شورای اسلامی که به مراتب اهمیت بیشتری به جهت تاثیر گذاری هر رای درتصویب قوانین و بودجه و نیز اتخاذ تصمیمات سرنوشت سازبرای سایرموارد مهم مانند استیضاح ، اعتماد به اعضاء کابینه و بُعد وظایف نظارتی دارد ، موجب حضور بی وقفه ی نماینده ی اختصاصی متعلق به هر حوزه بدون نیاز به تعیین نماینده ی معین می گردد ، و البته از آنجایی که ایراد حقوقی هم برای آن به نظر نمی آید، به غایت قابل تامل است .
به هر جهت با توجه به فرصتی که مجلس فعلی تا برگزاری انتخابات آتی دارد می توان در ذیل اصلاح قانون انتخابات این پیشنهاد را با لحاظ مزایایی که بر آن ذکر شد ازجنبه های کارشناسی مورد بررسی قرارداد .
ابوالفضل وصالی – ۹۸/۹/۲۱

  • منبع خبر : خبرگزاری آریا