امانتداری کارمند گمرک تبریز
امانتداری کارمند گمرک تبریز
آرمان تبریز-کارمند امانتدار گمرک فرودگاه تبریز، کیف مفقودشده حاوی ارز خارجی را به صاحبش بازگرداند.

آرمان تبریز-کارمند امانتدار گمرک فرودگاه تبریز، کیف مفقودشده حاوی ارز خارجی را به صاحبش بازگرداند.
“علی حسن زاده” کارمند شاغل در گمرک فرودگاه بین المللی تبریز درحین پروازهای خارجی پس از پیدا کردن کیف پول حاوی ۵ هزار دلار وجه نقد را که در محوطه ترمینال جامانده بودبه صاحبش بازگرداند.