فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آرمان تبریز- دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد با توجه به اعلام نیاز آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی از فارغ التحصیلان مقاطع فوق تخصص، تخصص،phdیا کارشناسی ارشد رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید.

 

آرمان تبریز- دانشگاه علوم پزشکی تبریز در نظر دارد با توجه به اعلام نیاز آموزشی دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی در راستای کمک به تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروههای آموزشی از فارغ التحصیلان مقاطع فوق تخصص، تخصص،phdیا کارشناسی ارشد رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان محترم جهت هماهنگی های لازم تا پایان وقت اداری مورخ ۱۵/۹/۹۸ به معاونت آموزشی دانشکده یا مدیریت مرکز تحقیقات مربوطه مراجعه نمایند. مهلت تعیین شده غیر قابل تمدید خواهد بود.شرایط عمومی:
–        تدین به دین مبین اسلام با یکی از ادیان رسمی کشور
–        تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران
–        عدم تعهد خدمت به سایر دانشگاهها و یا موسسات وابسته به آن
–        عدم وابستگی استخدامی به سازمانها، موسسات آموزشی عالی ویا سایر نهادهای دولتی

حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان هیات علمی  آموزشی – متعهد خدمت در
دانشکده های  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • داشتن معدل ۱۷ و بالاتر در کلیه مقاطع تحصیلی دکتری حرفه ای ،ارشد و Ph.D
 • دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی (براساس آئین نامه وزارتی)
 • داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده ISI به عنوان نفر اول یا نویسنده رابط
 • کسب حداقل ۷۰% نمره آزمون مصاحبه
 • تعهد کسب امتیاز سالیانه حداقل ۳۰ امتیاز بر اساس شاخص های ذیل :

الف) فعالیت آموزشی: ( حداقل ۱۲ امتیاز ، حداکثر ۲۴ امتیاز)

 • ارائه فعالیت تدریس به عنوان مدرس حداقل ۱۲ واحد درسی سالانه یا حداقل ۸۰ درصد فعالیت  بالینی مورد انتظار با تایید بخش ،مدیر گروه و دانشکده مربوطه (هرواحد درسی ۵/۱ امتیاز)

ب) فعالیت تحقیقاتی : (حداقل ۵ امتیاز )
۱) چاپ مقاله

 • چاپ  حداقل  یک  مقاله  ISI  به عنوان نویسنده رابط (هر مقاله ۵ امتیاز)
 • نفراول یا نویسنده رابط مقالات PubMed یا Scopus: ( هرمقاله ۳ امتیاز)
 • به ازاء چاپ  هرمقاله  نفر اول یا نویسنده  رابط در مجلات  لیست  سیاه ( سامانه  نوپا) ۵-  امتیاز
 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالاتISI : هر مقاله ۱ امتیاز IF +۵/۰
 • نفر غیر از اول یا  نویسنده غیر رابط  مقالات  PubMed یا Scopus: هرمقاله ۵/۰ امتیاز
 • به ازاء چاپ  هر مقاله نفر غیراول یا نویسنده غیررابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) ۵-   امتیاز

انتظار می رود حداقل ۷۵% فعالیت های تحقیقاتی در زمینه اعلام نیاز در فراخوان جذب باشد.
۲) استنادات علمی (حداکثر ۵ امتیاز)

 • میزان ارجاعات  به مقالات  منتشره در دو سال اخیر: هر ارجاع، ۲۵/۰ امتیاز

ج) فناوری

 • ارائه و اجرای طرح های فناورانه با ثبت اختراع (حداکثر هر طرح ۱۵ امتیاز به عنوان مجری اصلی و ۵ امتیاز برای همکار اصلی)
 • ارائه و اجرای طرح های فناورانه بدون ثبت اختراع (حداکثر هرطرح ۵ امتیاز برای عنوان مجری اصلی و ۳ امتیاز برای همکار اصلی)

توضیح: هر گونه طرح فناورانه لازم است دارای تائیدیه  شورای فناوری  بوده و یا  به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.

د) جذب گرنت­

 • گرنت­ ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر ۴۰ میلیون ریال، ۱ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)
 • گرنت بین­المللی: به ازای هر معادل ریالی گرنت ملّی، ۲ امتیاز (حداکثر ۱۵ امتیاز)

توضیح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.

حداقل شرایط افراد متقاضی فعالیت به عنوان هیات علمی پژوهشی- متعهد خدمت در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 • داشتن مدرک معتبر علمی Ph.D یا دکتری تخصصی در رشته متناسب با مرکز تحقیقات مربوطه
 • چاپ حداقل ۳ مقاله ISI  به عنوان نویسنده اول و یا نویسنده رابط که حداقل یکی از آن ها دارای ضریب تاثیر بالاتر از ۲ باشد؛ بدیهی است علاوه بر سه مقاله ISI شرطی، سایر مقالات متقاضی نیز در امتیازگذاری لحاظ خواهند شد.
 • دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی (براساس آئین نامه وزارتی) با توانائی به زبان انگلیسی آکادمیک مورد تائید شورای پژوهشی مرکز تحقیقات
 • تعهد کسب امتیاز سالیانه حداقل ۳۰ امتیاز بر اساس شاخص های ذیل:

الف) فعالیت آموزشی: (حداکثر ۵ امتیاز)

 • ارایه مواد آموزشی و یا فعالیت تدریسی به عنوان مدرس در کارگاهها یا برنامه های آموزشی مرتبط با وظایف (هر واحد درسی، یا هر کارگاه ۸ ساعته، یک امتیاز؛ یا تهیه هر بسته آموزشی مجازی ۵ امتیاز)

ب) فعالیت تحقیقاتی

۱) چاپ مقاله

 • نفر اول یا نویسنده رابط مقالات ISI : هر مقاله ۵ امتیاز × IF + ۲
 • نفر اول یا نویسنده رابط مقالات PubMed یا Scopus: هر مقاله ۳ امتیاز
 • به ازاء چاپ هر مقاله نفر اول یا نویسنده رابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) ۵-  امتیاز
 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالات ISI : هر مقاله ۱ امتیاز IF +  ۵/۰
 • نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقالات PubMed یا Scopus: هر مقاله ۵/۰ امتیاز
 • به ازاء چاپ هر مقاله نفر غیر اول یا نویسنده غیر رابط در مجلات لیست سیاه (سامانه نوپا) ۵-   امتیاز

انتظار می رود حداقل ۷۵% فعالیت های تحقیقاتی در زمینه اعلام نیاز در فراخوان جذب باشد.

۲) استنادات علمی (حداکثر ۵ امتیاز)

 • میزان ارجاعات به مقالات منتشره در دو سال اخیر: هر ارجاع، ۲۵/۰ امتیاز

ج) فناوری

 • ارائه و اجرای طرحهای فناورانه با ثبت اختراع (حداکثر هر طرح ۱۵ امتیاز به عنوان مجری اصلی و ۵ امتیاز برای همکار اصلی)
 • ارائه و اجرای طرحهای فناورانه بدون ثبت اختراع (حداکثر هر طرح ۵ امتیاز برای عنوان مجری اصلی و ۳ امتیاز برای همکار اصلی)

توضیح : هر گونه طرح فناورانه لازم است دارای تائیدیه شورای فناوری بوده و یا به عنوان اختراع در مراجع معتبر ثبت شود.

د) جذب گرنت­

 • گرنت­ ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر ۴۰ میلیون ریال، ۱ امتیاز (حداکثر ۱۰ امتیاز)
 • گرنت بین­المللی: به ازای هر معادل ریالی گرنت ملّی، ۲ امتیاز (حداکثر ۱۵ امتیاز)

توضیح: برای هر گرنت فقط در سال اخذ اعمال خواهد شد.

 1. امتیازات مکتسبه، مربوط به همان سال (برای مستندات انگلیسی زبان، سال میلادی و برای سایر موارد سال شمسی) بوده، قابل ذخیره برای سال بعد نیست.
 2. اشتغال فرد هیات علمی پژوهشی متعهد خدمت، به صورت تمام وقت بوده و به هیچ عنوان مجاز به فعالیت آموزشی ، پژوهشی و درمانی در خارج از مراکز تحقیقاتی دانشگاه نخواهد بود.(در موارد استثنائی اخذ مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری الزامی است.)
 3. تقاضاها و مدارک رسیده به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پس از امتیاز گذاری مستندات برای مصاحبه با کمیته دانشگاهی و جمع بندی امتیازات مستندات و مصاحبه و با لحاظ کردن تعداد مجوزهای جذب نیروی متعهد خدمت دانشگاه انتخاب خواهند شد.
 4. افراد متقاضی،  مجاز به شرکت در فراخوان یک مرکز تحقیقاتی می باشند.

لیست رشته های مورد نیاز دانشکده ها برای فراخوان جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت

دانشکده گروه آموزشی رشته تحصیلی مقطع تحصیلی تعداد جنسیت
پزشکی بیماریهای داخلی ریه فوق تخصص ۱ نفر زن /مرد
انگل شناسی و قارچ شناسی حشره شناسی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
نورولوژی نورولوژی تخصص ۱ نفر زن /مرد
پاتولوژی پاتولوژی تخصص ۱ نفر زن /مرد
بیماریهای قلب و عروق نارسایی قلب و پیوند قلب فلوشیپ ۱ نفر زن /مرد
بیماریهای پوستی بیماریهای پوستی تخصص ۱ نفر زن /مرد
بیماریهای چشم گلوکوم فلوشیپ ۱ نفر زن /مرد
اوربیت و اکولوپلاستی فلوشیپ ۱ نفر زن /مرد
استرابیسم فلوشیپ ۱ نفر زن /مرد
رادیولوژی رادیولوژی تخصص ۱ نفر زن /مرد
علوم تشریح علوم تشریح یا مهندسی بافت( با پایه MD) Ph.D ۱نفر زن /مرد
بیهوشی ICU فوق تخصص ۱ نفر زن /مرد
لوکورژیونال فلوشیپ ۱ نفر زن /مرد
علوم نوین پزشکی بیولوژی تولید مثل بیولوژی تولید مثل (تعهد به گذراندن دوره سه ماهه تا شش ماهه خارج از کشور در مراکز ناباروری  جهانی) Ph.D ۱ نفر زن /مرد
علوم سلولی کاربردی علوم سلولی کاربردی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
مهندسی پزشکی مهندسی پزشکی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
علوم اعصاب فیزیولوژی با سابقه کار در زمینه علوم اعصاب (تعهد به فعالیت در دانشکده و مرکز تحقیقات  علوم اعصاب) Ph.D ۱ نفر زن /مرد
مهندسی بافت مهندسی بافت Ph.D ۱ نفر زن /مرد
بهداشت آمار حیاتی و اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی با تحصیلات پایه علوم بهداشتی یا MD Ph.D ۱نفر زن /مرد
آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت سالمندشناسی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
دندانپزشکی دندانپزشکی اطفال دندانپزشکی اطفال تخصص ۱ نفر زن /مرد
دندانپزشکی جامعه نگر دندانپزشکی جامعه نگر (Ph.D سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی یا دانشنامه تخصصی ،دندانپزشکی اطفال ،پریودنتیکس،دنداپزشکی ترمیمی ،پروتز و بیماریهای دهان ) Ph.D  یا تخصص ۱ نفر زن /مرد
پریودنتیکس پریودنتیکس تخصص ا نفر زن /مرد
جراحی دهان و فک و صورت جراحی دهان و فک و صورت تخصص ۱ نفر زن /مرد
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی کتابداری و اطلاع رسانی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی (با پایه کارشناسی و کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی ) Ph.D ۱ نفر زن /مرد
پرستاری و مامایی داخلی جراحی پرستاری داخلی جراحی(استقرار در بالین) Ph.D ۱ نفر زن /مرد
مامایی مامایی یا بهداشت باروری(استقرار در بالین) Ph.D ۱ نفر زن
روانپرستاری روانپرستاری (استقرار در بالین) Ph.D ۱ نفر زن /مرد
بهداشت جامعه پرستاری بهداشت جامعه(استقرار در بالین) Ph.D ۱ نفر زن /مرد
کودکان پرستاری کودکان یا پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (استقرار در بالین) Ph.D ۱ نفر زن /مرد
داروسازی فارماکوگنوزی فارماکوگنوزی با پایه داروسازی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
فارماکولوژی و سم شناسی فارماکولوژی با پایه داروسازی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
سم شناسی با پایه داروسازی یا پزشکی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
داروسازی بالینی داروسازی بالینی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
کنترل غذا  و دارو کنترل غذا و دارو Ph.D ۱ نفر  زن /مرد
فارماسیوتیکس فارماسیوتیکس  با گرایش بیوفارماسی و فارماکوکینتیک  با پایه داروسازی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
توانبخشی گفتار درمانی گفتاردرمانی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
کاردرمانی کاردرمانی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
شنوایی شناسی شنوایی شناسی کارشناسی ارشد یا Ph.D ۱ نفر زن /مرد
طب سنتی طب سنتی طب سنتی Ph.D ۱ نفر زن /مرد
پیراپزشکی فیزیک پزشکی فیزیک پزشکی با گرایش پزشکی هسته ای Ph.D ۱ نفر زن /مرد