برکنار ی وزرای دفاع و کشورکویت توسط امیر کویت
برکنار ی وزرای دفاع و کشورکویت توسط امیر کویت
آرمان تبریزامیر کویت طی حکمی وزرای دفاع و کشور در دولت پیشبرد امور را برکنار کرد.

آرمان تبریزامیر کویت طی حکمی وزرای دفاع و کشور در دولت پیشبرد امور را برکنار کرد.

به گزارش خبرگزاری آرمان تبریز به نقل از العربیه، صباح الاحمد جابر الصباح، امیر کویت طی حکمی وزرای دفاع و کشور در دولت پیشبرد امور را برکنار کرد.

بر اساس این گزارش، امیر کویت، صباح خالد الحمد الصباح، وزیر خارجه را مکلف کرد تا ضمن حفظ سمت، سرپرستی وزارت دفاع را برعهده گیرد.

«انس الصالح» وزیر مشاور در امور کابینه نیز سرپرستی وزارت کشور را برعهده گرفت.

گفتنی است، پیشتر به دنبال استعفای دولت کویت، امیر این کشور نخست وزیر مستعفی را مجددا مأمور به تشکیل کابینه کرده بود.