اساسنامه سازمان آمار و فنآوری اطلاعات شهرداری تبریز بررسی شد
اساسنامه سازمان آمار و فنآوری اطلاعات شهرداری تبریز بررسی شد
آرمان تبریز-اساسنامه سازمان آمار و فنآوری اطلاعات شهرداری تبریز در جلسه امروز شورای اسلامی شهر مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

آرمان تبریز-اساسنامه سازمان آمار و فنآوری اطلاعات شهرداری تبریز در جلسه امروز شورای اسلامی شهر مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ به دنبال بررسی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری تبریز، اساسنامه سازمان آمار و فنآوری اطلاعات در جلسه امروز شورای اسلامی شهر مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.

در این جلسه، موادی از اساسنامه این سازمان توسط اعضای شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ماده های ۶ تا ۸ اساسنامه سازمان آمار و فنآوری اطلاعات شهرداری تبریز که شامل بررسی و تائید معاملات کوچک، متوسط و عمده، شرایط اعضای هیئت مدیره سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تبریز و زمان بندی جلسات هیئت مدیره از جمله موارد مورد بحث و بررسی توسط اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در جلسه امروز این شورا بود.