نامگذاری میدانی به نام تراکتور در دستورکار کمیته نامگذاری معابر قرار گرفت
نامگذاری میدانی به نام تراکتور در دستورکار کمیته نامگذاری معابر قرار گرفت
آرمان تبریز-دبیر شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهرداری تبریز گفت: به دنبال پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نامگذاری میدانی به نام تراکتور در دستور کار شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهرداری تبریز قرار گرفت.

آرمان تبریز-دبیر شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهرداری تبریز گفت: به دنبال پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نامگذاری میدانی به نام تراکتور در دستور کار شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهرداری تبریز قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،سعید حاجی زاده گفت: با پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر تبریز و در راستای تکریم هواداران پرشور تیم تراکتورسازی نامگذاری یکی از معابر شهر تبریز به نام تراکتور در دستور کار و بررسی کارشناسی این شورا قرار گرفت.

مدیرکل اتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز تاکید کرد: تراکتورسازی و هواداران این تیم مردمی یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی شهر تبریز هستد و در معرفی نام و جایگاه تبریز در عرصه های ملی و بین الملی نقش شایان توجهی ایفا کرده است.