لایحه شهرداری در خصوص ارائه تخفیف فصلی به شرط پرداخت نقدی تصویب شد
لایحه شهرداری در خصوص ارائه تخفیف فصلی به شرط پرداخت نقدی تصویب شد
آرمان تبریز-در صدوچهل و پنجمین جلسه شورای شهر تبریز، لایحه شهرداری در خصوص ارائه تخفیف فصلی به شرط پرداخت نقدی تصویب شد.

آرمان تبریز-در صدوچهل وپنجمین جلسه شورای شهر تبریز، لایحه شهرداری در خصوص ارائه تخفیف فصلی به شرط پرداخت نقدی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ براین اساس برای صدور پروانه و یا تسویه حساب عوارض تعیین شده در کمیسیون های ماده ١٠٠ به شرط پرداخت نقدی ١۵ درصد تخفیف اعمال می‌شود.
این تخفیف از ابتدای آبان ماه به مدت سه ماه اعمال می‌شود.