انتصاب دکتر احمد بایبوردی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
انتصاب دکتر احمد بایبوردی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-دکتر احمد بایبوردی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي آذربایجان شرقی انتصاب شد.

آرمان تبریز-دکتر احمد بایبوردی به عنوان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی انتصاب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی در حکمی دکتر احمد بایبوردی را به مدت دو سال به عنوان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی منصوب نمود.