نمونه عرق جای آزمایش خون را میگیرد !
نمونه عرق جای آزمایش خون را میگیرد !
آرمان تبریز-نمونه عرق جای آزمایش خون را میگیرد ! به گزارش خبرنگار ما،محققان موفق شدند حسگری طراحی کنند که تمام اطلاعات حاصل از نمونه خون را با استفاده از عرق بدن بدست بیاورند، معمولا تمام اطلاعات موجود در خون در نمونه عرق نیز وجود دارد.

آرمان تبریز-نمونه عرق جای آزمایش خون را میگیرد !

به گزارش خبرنگار ما،محققان موفق شدند حسگری طراحی کنند که تمام اطلاعات حاصل از نمونه خون را با استفاده از عرق بدن بدست بیاورند، معمولا تمام اطلاعات موجود در خون در نمونه عرق نیز وجود دارد.

با این تفاوت که جمع آوری آن بسیار سریع‌تر، ساده‌تر از خون است.