بازدیدمدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی از خبرگزاری آریا وپایگاه خبری آرمان تبریز درنمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی
بازدیدمدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی از خبرگزاری آریا وپایگاه خبری آرمان تبریز درنمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی
آرمان تبریز-مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی و هیئت همراه باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا وپایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.

آرمان تبریز-مدیر کل بهزیستی آذربایجانشرقی و هیئت همراه باحضور در دهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا وپایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.
محسن ارشد زاده در این بازید عنوان کرد: برگزاری یک چنین نمایشگاه  در هم افزایی از شناخت و سواد رسانه ای مردم و مخاطبان و  در انتقال تجربیات آحاد جامعه نسبت به  رسانه  بییشتر مورد ارزیابی قرار می گیرد .
وی تصریح کرد: این اتفاقات فرهنگی باعث می شود، نحوه استفاده و ارزیابی هر رسانه از این رویداد بر اساس مشاهدات چهره به چهره مردم از رسانه رخ دهد.