بازدیدرئیس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی از خبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
بازدیدرئیس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی از خبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
آرمان تبریز-جاج جوادششگلانی رئیس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.

آرمان تبریز-جاج جوادششگلانی رئیس هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.