بازدیدمدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
بازدیدمدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
آرمان تبریز-دکترحسین عادلی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز و هیئت همراه ضمن حضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند .

آرمان تبریز-دکترحسین عادلی مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز و هیئت همراه ضمن حضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند .