بازدیدمدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهندازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
بازدیدمدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهندازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
آرمان تبریز- دکترعباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهندضمن حضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آورد .

آرمان تبریز- دکترعباس مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهندضمن حضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزباز به عمل آورد.