بازدیدمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
بازدیدمعاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریز
آرمان تبریز-دکترجواد رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.

آرمان تبریز-دکترجواد رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا و پایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.