بازدیدمدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی از غرفه خبرگزاری آریا وآرمان تبریز
بازدیدمدیرکل دامپزشکی آذربایجانشرقی از غرفه خبرگزاری آریا وآرمان تبریز
آرمان تبریز- دکترامیرحسین بهدادمدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی و هیئت همراه باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا وپایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.

آرمان تبریز- دکترامیرحسین بهدادمدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی و هیئت همراه باحضور دردهمین نمایشگاه مطبوعات آذربایجان شرقی ازخبرگزاری آریا وپایگاه خبری آرمان تبریزبازدید به عمل آوردند.